Treamer-palvelun käyttöehdot

1. Määritelmät ja palvelunkuvaus

1.1 Määritelmät

1.1.1 ”Palveluntarjoaja” tarkoittaa Treamer Oy:tä tai sen yhteistyökumppaneita tai molempia asiayhteydestä riippuen.

1.1.2 ”Palvelu” tarkoittaa sähköistä työllistymispalvelua, jota Treamer Oy tarjoaa käyttäjilleen.

1.1.3 ”Käyttäjä” tarkoittaa kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät Treamer Oy:n palvelua.

1.1.4 ”Tilaaja” tarkoittaa yhteisöjä, jotka tilaavat henkilöstöpalveluita Treamer -palvelussa.

1.1.5 ”Työnantaja” tarkoittaa Treamer Oy:n tytäryhtiö Treamer Finland Oy:tä, joka toimii työnantajana ja palveluntarjoajana Treamerissa tilattujen palvelujen osalta.

1.1.6 ”Työntekijä” tarkoittaa henkilöä, joka käyttää palvelua työllistymiseen riippumatta työllistymisen onnistumisesta.

1.1.7 ”Tehtävä” tarkoittaa toimenpidettä, jonka tilaaja listaa palveluun työntekijän löydettäväksi tai jonka työntekijä on ottanut suorittaakseen palvelussa tai molempia näistä riippuen asiayhteydestä.

1.1.8 ”Ohje” tarkoittaa näiden käyttöehtojen lisäksi palvelussa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

 

1.2 Palvelunkuvaus

1.2.1 Treamer Oy:n omistaman Treamer -palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja, kun tilaajana on yhteisö. Yksityishenkilön käyttäessä Treameria työllistämiseen sovelletaan eri ehtoja. Treamer -palvelu on sähköinen työllistymispalvelu, jossa tilaajat voivat tilata henkilöstöpalveluja. Henkilöstöpalvelujen osalta palveluntarjoajana toimii Treamer Oy:n tytäryhtiö Treamer Finland Oy.

1.2.2 Näiden käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä on sitoutunut noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan ohjeita.

 

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2.2 Kaikilla rekisteröityneillä palvelun käyttäjillä on oma profiili ja käyttäjätunnus. Käyttäjä on turvallisuussyistä velvoitettu paljastamaan henkilöllisyytensä kauppakumppanilleen silloin, kun hän ostaa tai myy palveluita.

2.3 Kun työ on suoritettu ja palkkio maksettu, Käyttäjiä suositellaan arvioimaan kokemustaan ns. tähtiarvostelulla (1-5 tähteä), sekä valintansa mukaisesti sanallisella palautteella.

2.4 Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien ohjeistuksien mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjätunnus palvelun käyttämistä varten. Toisena henkilönä esiintyminen saattaa tulla rangaistavaksi rikoksena.

2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.6 Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 15-vuotias. Rekisteröitymällä Käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 15-vuotias. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

2.7 Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai jäädyttää käyttäjätunnus milloin vain, jos Käyttäjää epäillään rikoksesta, Käyttäjä ei toimi ohjeistusten mukaisesti tai Käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

2.9 Palveluntarjoaja on oikeutettu tekemään viranomaiselle ilmoituksen, jos Käyttäjää epäillään rikoksesta.

2.10 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

 

3. Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet

3.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua omalla nimellään. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa Käyttäjä Palvelusta, mikäli tämä esiintyy valheellisilla tiedoilla palvelussa. Väärällä identiteetillä esiintyminen on rikos ja Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa kaikki väärinkäytökset sen maan viranomaisille, jossa tehtävä suoritetaan.

3.2 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä kirjallisesti Palveluntarjoajalle.

3.3 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.4 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa tarjota töitä tai palveluita, jotka Palveluntarjoaja on kieltänyt, ja jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai lainvastaisia.

3.5 Palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

3.6 Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja ilmoittaessaan Palvelun tai työn hän pyrkii kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

3.7 Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota palvelua tai työtä, jonka hän on ilmoittanut. Kun työ on suoritettu tilaaja on velvoitettu maksamaan palveluntarjoajalle sovitun korvauksen. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomastitarjotusta palvelusta tai työstä.

3.8 Käyttäjä tiedostaa, että kun hän Työntekijänä tai Tilaajana sopinut tietystä työtehtävästä, on hän myös velvollinen sitoutumaan sovittuun työtehtävään.

3.9 Käyttäjiä suositellaan antamaan jokaisen palvelun/työtehtävän jälkeen arvostelu toiselle osapuolelle (1-5 tähteä), ja pyrkii siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

3.10 Palvelun kautta välitetyistä työtehtävistä maksetaan veroa Käyttäjän Palveluun toimittaman verokortin mukaan, ja jos verokorttia ei ole toimitettu, verohallituksen kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän vero- tai vakuutusasioista.

3.11 Käyttäjien tulee lähtökohtaisesti sopia mahdolliset tehtävää koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista ongelmista tulee ilmoittaa kirjallisesti Palveluntarjoajalle, jotta asiaan voidaan puuttua.

3.12 Käyttäjä on vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

3.13 Työntekijällä on oikeus työsopimuslain mukaisesti pyynnöstä saada kirjallinen työtodistus Työnantajalta.

3.14 Tilaaja sitoutuu maksamaan kulloinkin sovitun rekrytointipalkkion solmiessaan suoraan tai välillisesti Palvelun kautta kohdatun Käyttäjän kanssa työsuhteen, palvelussuhteeen, liikesuhteen tai mihinkään siihen verrattavissa olevan yhteistyösuhteen. Mikäli Tilaaja rikkoo tätä ehtoa, on tilaaja velvollinen maksamaan sopimussakkona palveluntarjoajalle seitsämänkymmentäkaksituhatta (72 000) euroa jokaista rekrytoimaansa tai houkuttelemaansa Käyttäjää kohden.

4. Palvelutarjoajan oikeudet ja vastuu

4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttäjille sovelluksen, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse Palveluun tuottamaa tietosisältöä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista palveluista tai töistä, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, ellei Käyttäjä ole työsuhteessa palveluntarjoajaan.

4.5 Palveluntarjoaja toimii vain työnvälittäjänä ja palkanmaksupalveluna eikä näin ole vastuussa palvelun tai töiden toteutumisesta, palvelun tai töiden laadusta taikka mistään epäoikeudenmukaisesti tapahtuneesta seikasta palvelun tai työn aikana, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.6 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, jotka tapahtuvat Palveluntarjoajan välittämien palveluiden tai töiden aikana, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.7 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.8 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan, ellei Käyttäjä ole Työntekijä. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat tehtävien aikana tai niistä johtuen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus ja poistaa Käyttäjän henkilötiedot Käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

4.10 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.11 Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai palvelun laadun parantamista varten.

4.12 Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

4.13 Palveluntarjoaja laskuttaa maksullisesta Palvelusta tarjolla olevien maksuvaihtoehtojen kautta tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku sekä periä Käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

4.14 Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet Palveluun luotuun sisältöön, kuten video-esittelyihin tai kuviin. Palveluntarjoaja varaa oikeuden käyttää Palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään, lukuun ottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

 

5. Henkilöstöpalvelun ehdot

5.1 Palveluntarjoaja toimii sähköisenä työllistymispalveluna Käyttäjien välillä. Palveluntarjoaja ei ole sopimuskumppani Palvelun kautta sovituissa työsuhteissa.

5.2 Palvelussa Tilaaja valitsee Käyttäjän hoitamaan tiettyä työtehtävää. Tilaaja käyttää työnantajalle kuuluvaa työnjohto-oikeutta, eli Tilaajan vastuulla on neuvoa, perehdyttää, ohjeistaa ja valvoa Työntekijää riittävästi siten, että tämä pystyy suoriutumaan tehtävistään.

5.3 Tilaajan tehdessä tilauksen Palvelussa toimii Treamer Finland Oy palveluntarjoajana henkilöstöpalvelussa ja Treamer Finland Oy:n ja työntekijän välille muodostuu lähtökohtaisesti määräaikainen työsuhde, joka kestää sovitun työtehtävän suorittamisen ajan. Työsuhde astuu voimaan, kun tilaukseen valittu Työntekijä aloittaa työskentelyn sopimuksen mukaisesti sovittuna ajankohtana. Työstä maksettava palkka ja työtehtävän muut ehdot (työn laatu, paikka ja aika) määritellään tehtävässä kirjallisessa työsopimuksessa. Tilauksen hinta muodostuu palkkakustannuksista, palvelumaksusta sekä arvonlisäverosta.

5.4 Tilaajan vastuulla on huolehtia, että tilauksen palkkaa ja muita työsuhteen ehtoja määrittävät ehdot täyttävät Tilaajan toimialalla mahdollisesti soveltuvat työehtosopimuksen ehdot.

5.5 Tilaajalla on kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen mukainen rajoitettu oikeus peruuttaa tai tehdä muutoksia tilaukseen. Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Tilaajaa kustakin tilauksesta sen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

5.6 Mikäli Treamer Finland Oy:n ja Tilaajan välillä ei ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta, sovelletaan osapuolten väliseen yhteistyöhön näitä  käyttöehtoja ja Henkilöstöpalveluyritysten liiton henkilöstövuokrausta koskevia yleisiä sopimusehtoja edellä mainitussa järjestyksessä.

 

6. Käyttöehtojen muuttaminen

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä etukäteen Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

6.2 Saatuaan muutoksista tiedon, Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Palvelun käyttämiseen liittyvän sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

 

7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

7.1 Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus Palvelun käyttämisestä tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

7.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

7.3 Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettamaan aineiston ja henkilötiedot palvelusta, ellei niiden säilyttämiseen ole enää perusteltua syytä.

 

8. Sopimuksen siirtäminen

8.1 Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus osaksi tai kokonaan kolmannelle.

8.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

 

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1 Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Tietosuojaseloste

Päivitetty 19.1.2021 

‍1. Rekisterinpitäjä

Treamer Oy

Y-tunnus: 2699312-7

Osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

2. Treamerin tietosuojavastaava

Matias Mäkitalo / Treamer Oy

Yhteystiedot:
matias@treamer.com
Osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Treamer -palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu kerää henkilötietoja sen käyttäjiltä, jotta käyttäjille voidaan tarjota vuokratyövoimaa tai työsuhdetta. Jotta vuokratyövoiman tai työsuhteen tarjoaminen voidaan toteuttaa luotettavasti ja palkanmaksuun liittyvät lakisääteiset velvoitteet täyttää, tulee palvelun kerätä henkilötietoja sen käyttäjiltä. Käsittelyn perusteena on tällöin rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Palvelu on yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi käyttäjien on rekisteröidyttävä palveluun.

Rekisteröityessään käyttäjä tunnistautuu sähköpostiosoitteellaan, Apple ID tai Facebook -tunnuksillaan ja palveluun kirjautuminen tapahtuu sähköpostiosoitteella, Apple ID tai Facebook -tunnuksilla.

Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta sekä omilla tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.

Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Treamer Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti Palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Treamer Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Käyttäjän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
Työntekijän henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti),
Työntekijän kuva,
Työntekijän lupa-asiakirjat, hygieniapassi ja/tai salmonellatodistus,
Työntekijän verokortti,
Työntekijän itsestään tekemiä kuvauksia,
Muiden käyttäjien tekemiä arvosteluja käyttäjästä,
sekä käyttäjien välistä keskinäistä yhteydenpitoa (palvelussa on chat -toiminto).

Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

6. Säännön mukaiset tietolähteet


Käyttäjien tiedot siirretään palveluun Facebookista ja saadaan täten käyttäjältä itseltään:
Julkinen profiili, eli riippuen käyttäjän asetuksista ja tiedoista esim. nimi ja profiilikuva

Sähköpostiosoite

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti itse antamat tiedot.

Toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit käyttäjästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, sähköisiin palveluihin tai työnantajille palvelun kannalta välttämättömiä toimintoja varten, kuten tietojen säilyttäminen, palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoito, verojen maksu, työsopimusten laatiminen, työhistorian kirjaaminen tai muut työntekoon liittyvät velvoitteet.

Lakisääteisten velvoitteiden kannalta välttämättömät henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot) luovutetaan automaattisesti Treamer Oy:n yhteistyökumppanille, joka vastaa palkanmaksusta sekä työnantaja ja viranomaisvelvoitteista (verot, eläkkeet, ilmoitukset ja muut velvoitteet), jotka liittyvät Treamer -palvelun avulla suoritettuihin tehtäviin.

Treamer Oy:n yhteistyökumppani palkanmaksuasioissa on sen tytäryhtiö Treamer Finland Oy. Henkilötietoja luovuttaessa yhteistyökumppanit velvoitetaan aina noudattamaan salassapitovelvoitetta.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietoja Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  • Henkilötietojen siirtämiseksi on toteutettu asianmukaiset suojatoimet käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Käyttäjällä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti;
  • käyttäjä on antanut nimenomainen suostumuksensa henkilötietojen siirtämiseen; tai
  • henkilötietojen siirtämiselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.
Tiedot nykyisistä palveluntarjoajista ja yhteistyökumppaneista EU:n tai ETA:n sisällä ja ulkopuolella toimitetaan pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Ainoastaan palvelun henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

Kaikki tietoja vastaanottavat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta. Tiedonsäilytys tehdään salattuna ja sen käsittely edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia.

Henkilötiedot poistetaan rekistereistä käyttäjän pyydettyä käyttäjätilinsä poistettavaksi, heti kun tämä on mahdollista.

9. Tarkastusoikeus

Käyttäjä voi tarkistaa suurimman osan itseään koskevista henkilötiedoista suoraan palvelun applikaatiosta. Käyttäjä voi olla myös yhteydessä Treamerin tietosuojavastaavaan, jos haluaa lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä. Käyttäjällä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa käyttäjän asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli käyttäjä katsoo, ettei hänen henkilötietoja ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan applikaatiosta, tai ottamalla yhteyttä Treamerin tietosuojavastaavaan.

11. Oikeus tulla unohdetuksi

Käyttäjällä on oikeus vaatia kaikki itseään koskevat henkilötiedot poistettaviksi palvelusta ja yhteistyökumppaneilta.

12. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjällä on aina oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjä voi käyttää oikeuttaan käsittelyn rajoittamiseen silloin, kun on epäselvää, pitäisikö henkilötiedot poistaa vai ei.

Käyttäjä voi käyttää oikeutta, kun:

kiistetään henkilötietojen paikkansapitävyys
vastustaa henkilötietojen poistamista
tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta niitä ei voida poistaa oikeudellisista syistä
olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä, mutta päätöstä ei ole vielä tehty.

Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että säilytämme henkilötietojasi, mutta emme voi käyttää tai luovuttaa niitä ilman suostumustasi, paitsi jos kyseessä on lakisääteisten velvoitteiden loppuunsaattaminen.

13. Oikeus tietojen siirtoon

Käyttäjällä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle edellyttäen, että käyttäjä on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, ja rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sopimuksen, käyttäjän antaman suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot toimitetaan konekielisenä tiedostona.

 

14. Henkilötietojen säilytysaika

‍Käyttäjän henkilötiedot poistetaan 12 kuukauden jälkeen, mikäli käyttäjä ei ole tehnyt yhtään sopimuksia palvelun kautta ja/tai hän ei ole kirjautunut palveluun 12 kuukauteen. Muissa tapauksissa käyttäjän henkilötietoja säilytetään koko sopimussuhteen ajan ja 10 vuotta sen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen esimerkiksi laissa säädetyn oikeusvaateen puolustamiseksi.

 

15. Evästeet

Treamer.com-sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua. Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

16. Automatisoitu päätöksenteko

Palvelussa saatetaan käyttää algoritmipohjaista suositustoimintoa, joka voi vaikuttaa päätöksentekoon. Käsiteltävät tiedot ja algoritmit tarkistetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että päätöksentekoprosessi toimii kuten tarkoitettu, eikä johda esimerkiksi yksilöitä syrjivään tietojen käsittelyyn. Lopullisen palkkauspäätöksen tekee aina henkilö.

Esimerkiksi voimme ehdottaa usein siivousapua etsivälle työnantajalle, ketkä ovat lähialueen hyvin arvosteltuja siivoojia.