Treameri teenusetingimused

1. Mõistete definitsioonid ja teenuse kirjeldus

1.1 Mõistete definitsioonid

1.1.1 „Teenusepakkuja“ on olenevalt kontekstist kas Treamer Oy või selle partnerid või mõlemad.

1.1.2 „Teenus“ tähendab elektroonilist tööhõiveteenust, mida Treamer Oy pakub oma kasutajatele.

1.1.3 „Kasutaja“ tähendab mis tahes isikuid, kes Treamer Oy pakutavat teenust kasutavad.

1.1.4 „Klient“ tähendab ettevõtet, ühendust või mis tahes muud juriidilist isikut, kes kasutab teenust personaliteenuste ostmiseks.

1.1.5 „Tööandja“ on Treamer Estonia OÜ, kes on nii tööandjaks kui ka personaalteenuste teenusepakkujaks.

1.1.6 „Töötaja“ tähendab isikut, kes kasutab teenust töö leidmiseks, olenemata vastava eesmärgi õnnestumisest.

1.1.7 „Ülesanne“ tähendab olenevalt kontekstist kas tegevust, mille klient on teenusesse lisanud ja millega töötaja tutvuda saab, või tegevust, mida töötaja on töö tegemiseks vastu võtnud, või mõlemat.

1.1.8 „Juhised“ tähendavad lisaks siinsetele teenusetingimustele mis tahes juhiseid ja/või teisi suuniseid, mida on avaldatud kas teenuses või teistes suhtlusvormides.

1.2 Teenuse kirjeldus‍


1.2.1 Siinsete teenusetingimustega reguleeritakse Treamer Oy teenuse kasutamist, kui kliendiks on ettevõte, ühendus või mis tahes muu juriidiline isik. Kui Treameri teenuse tööandjaks soovib olla eraisik, kehtivad temale teised teenusetingimused. Treameri teenus on platvorm, kus kliendid saavad Treameri partnerettevõttelt Treamer Estonia OÜ personaliteenuseid osta.

1.2.2 Lisaks siinsetele teenusetingimustele peab kasutaja järgima ka teenusepakkuja mis tahes juhiseid, mis käsitlevad teenuse kasutamist. Neid juhiseid jagatakse kas teenusega seonduvalt või eraldi.

2. Kasutusõigus ja kasutaja teave

2.1 Teenuse kasutamise eelduseks on registreerimine. Teenusega liitudes nõustub kasutaja, et ta on lugenud siinseid teenusetingimusi, lubab neid teenuse kasutamisel järgida ja annab loa oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt privaatsuspoliitikale.

2.2 Igal registreeritud kasutajal on oma profiil ja kasutajanimi. Turvalisuse huvides peab kasutaja pärast teenuste ostmist või müümist avalikustama oma identiteedi oma kaubanduspartnerile.

2.3 Kui ülesanne on täidetud ja töötasu on makstud, soovitatakse kasutajal hinnata oma
kogemust viie tärni süsteemis ja edastada kirjalik tagasiside.

2.4 Teenusega liitumisel saab kasutaja õiguse kasutada teenust kooskõlas siinsete teenusetingimuste ja teiste teenusega seonduvate juhistega. Registreerimisel peab kasutaja esitama nõutud andmed, mis võimaldavad kasutajat identifitseerida ja autentida, ning valima teenuse kasutamiseks parooliga kaitstud kasutajanime. Teise isikuna esinemine on kriminaalkuritegu.

2.5 Teenusepakkujal on õigus keelata teenuse kasutamist, kui kasutaja ei edasta kõiki andmeid või edastatud andmed on ebapiisavad, valed või sobimatud. Lisaks võib teenuse kasutamist keelata siis, kui kasutaja ei vasta teistele teenusele juurdepääsu võimaldavatele tingimustele.

2.6 Registreerimiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane. Registreerimisel kinnitab kasutaja, et ta on vähemalt 18-aastane. Ühel kasutajal võib olla ainult üks konto.

2.7 Teenusepakkuja käsitleb registreeritud kasutajate isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktidega.

2.8 Teenusepakkujal on õigus eemaldada või külmutada kasutaja konto mis tahes hetkel, kui kasutajat kahtlustatakse kuriteo toimepanekus, kasutaja ei järgi juhiseid või käitub hea tava vastaselt.

2.9 Teenusepakkujal on õigus teavitada vastavaid asutusi, kui kasutajat kahtlustatakse kuriteo toimepanekus.

2.10 Kasutajal ei ole õigust määrata ega edastada teenuse kasutamise õigust kolmandale poolele.

3. Kasutaja õigused, kohtustused ja vastutus

3.1 Kasutaja kohustub esitama teenuse kasutamiseks oma õige nime. Teenusepakkujal on õigus kasutaja teenuse juurest eemaldada, kui kasutaja esitab endaga seoses valeandmeid. Valede isikuandmete kasutamine on kriminaalkuritegu ja teenusepakkujal on õigus teavitada rikkumisest selle riigi ametiasutusi, kus kasutaja on rikkumise toime pannud.

3.2 Kasutajanimi ja parool on seotud ühe kasutajaga ning neid ei tohi edastada ega avalikustada kolmandale poolele. Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest, mis on tema kasutajakontoga läbi viidud. Kui parool või kasutajanimi on sattunud kolmanda poole kätte, peab kasutaja teenusepakkujat viivitamatult teavitama.

3.3 Kasutaja vastutab kõikide otseste ja kaudsete kulude eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest.

3.4 Kasutaja kohustub järgima teenuse kasutamisel siinseid teenusetingimusi, mis tahes teisi teenuse kasutamist käsitlevaid suuniseid, õigusakte ja häid tavasid. Teenuses ei tohi pakkuda ülesandeid ega teenuseid, mida teenusepakkuja peab keelatuks, ebaeetiliseks või seadusevastaseks.

3.5 Teenust ei tohi kasutada viisil, mis on teenusepakkuja, teiste teenuse kasutajate või kolmandate poolte suhtes kahjulik või solvav. Kui kasutaja esitab teenuses pilte või videoid, vastutab ta selle eest, et tal oleks esitatud sisu osas kõik vajalikud autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused.

3.6 Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel ning teenuse või ülesande lisamisel tuleb seda kirjeldada võimalikult tõeselt ja täpselt.

3.7 Kasutaja kinnitab ja tagab, et tal on õigus pakkuda seda teenust või tööd, mille ta on teenusesse lisanud. Kui töö on lõpuni viidud, vastutab Tööandja kokkulepitud töötasu maksmise eest. Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes ebaseaduslike sündmuste ega tegevuste eest.

3.8 Kasutaja mõistab, et kui ta on kas töötaja või kliendina töö vastu võtnud, muutub kokkulepitud protseduur tema jaoks siduvaks.

3.9 Kasutajale soovitatakse hinnata iga teenust või ülesannet viie tärni süsteemis ning jätta võimalikult tõepärast tagasisidet.

3.10 Teenuse kaudu vahendatud ülesannete eest makstakse makse vastavalt töötaja edastatud palgalehele. Juhul kui palgalehte  edastatud ei ole, toimub maksude maksmine kooskõlas seadusaktidega. Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja maksu- või kindlustusküsimuste eest.

3.11 Kasutajad peavad kõik ülesandega seotud vaidlused lahendama ise. Korduvatest probleemidest teavitatakse teenusepakkujat, kes saab siis kasutajaid nende vaidlustes aidata.

3.12 Kasutaja vastutab mis tahes tegevuste eest, mida on tema konto alt teenusega seoses läbi viidud.

3.13 Töötajal on õigus küsida oma tööandjalt kirjalikku tõestust, mida töötaja saaks teenusepakkujale teenuseväliselt edastada.

3.14 Töötaja ei või edastada ega avalikustada kolmandale poolele ebaseaduslikult ärialaseid saladusi või vähetuntud teavet kliendi või teenusepakkuja kohta. Kliendile või teenusepakkujale tekitatud kahju eest vastutab nii töötaja, kes ärialaseid saladusi või vähetuntud teavet edastas, kui ka sellise teabe vastuvõtja, kui viimane teadis, et töötaja tegutses ebaseaduslikult.

3.15 Klient ei tohi otse ega kaudselt värvata ega tööle kutsuda töötajaid, kellega ta on läbi teenuse kohtunud, sooviga sõlmida temaga töö-, teenistus- või ärisuhet või mis tahes muud samaväärset kokkulepet, kui seda ei ole kliendi ja teenusepakkuja vahelises lepingus välja toodud. Kui klient rikub seda kokkulepet, on ta kohustatud maksma teenusepakkujale seitsekümmend kaks tuhat (72 000) eurot trahvi iga värvatud või tööle võetud töötaja kohta.

4. Teenusepakkuja õigused, kohustused ja vastutus

4.1 Teenusepakkuja peab tagama teenuse kasutajatele ligipääsu mobiilirakendusele, mis on üldjuhul kasutatav 24 tundi päevas. Teenusepakkujal on samas õigus peatada ajutiselt teenuse tööd või osa sellest seoses hoolduse, ülesseadmise, muutmise, avaliku korra ja turvalisuse tagamise ja süsteemi ülekoormatusega või mis tahes muul sarnasel põhjusel.

4.2 Teenusepakkujal on õigus lisada, muuta ja eemaldada teenusest osasid, lisaks muuta tasuta pakutavaid teenuse osasid tasulisteks või lõpetada teenuse haldamine kas osaliselt või täielikult. Teenusepakkuja üritab teavitada kasutajat teenuse muudatustest ja katkestustest, kus see on mõistlikult teostatav, enne nende toimumist, võttes ühendust kas läbi teenuse või muul sobival viisil. Muudatused jõustuvad kohe peale nende rakendamist.

4.3 Teenusepakkuja ei paku teenuse töö ega funktsioonide osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, lisaks ei taga teenusepakkuja, et teenus töötaks tõrgete või vigadeta.

4.4 Teenusepakkuja ei vastuta teenuses pakutava sisu ega selle täpsuse üle, v.a sisu, mida teenusepakkuja on ise loonud. Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja edastatud teabe ega teenusesse lisatud teenuste või tööde täpsuse ega õiguspärasuse eest.

4.5 Teenusepakkuja on vaid tööhõiveteenuste vahendaja ja makseteenuse pakkuja ning seetõttu ei vastuta ta pakutud teenuste või tööde täitmise, nende kvaliteedi eest ega teenuse või töö ajal juhtunud probleemide eest.

4.6 Teenusepakkuja ei vastuta vahendatud teenuste või tööde käigus tekkinud kahjumi, kahjude ja muude ebameeldivuste eest.

4.7 Teenusepakkuja ei vastuta mingil juhul teenuse tõttu selle kasutamise käigus või teenuse kaudu saadud teabe või teavituste tagajärjel tekkinud otseste või kaudsete kahjude eest. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale või kolmandale poolele tekkinud kahjude eest, mille on põhjustanud teenuses olevad tõrked, tehnilised vead, pahavara, lingid või katkestused.

4.8 Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutajate ega nende käitumise eest. Teenusepakkuja ei vastuta mingil juhul ülesannete ajal või nende tõttu tekkinud õnnetuste või kriminaalkuritegude eest.

4.9 Teenusepakkujal on õigus sulgeda kasutaja konto, kui kasutaja ei järgi siinseid teenusetingimusi, seadust või häid tavasid või kui kasutaja ei ole teenusesse kaheteistkümne (12) kuu jooksul kordagi sisse loginud. Teenusepakkuja võib mis tahes ajal oma äranägemise järgi kokkuleppe tühistada, vajamata selleks mingit põhjust või andmata sellest eelnevalt teada.

4.10 Teenus on kaitstud autoriõigusega Soome seaduste alusel. Teenus võib sisaldada materjali, mis kuulub registreeritud kaubamärgi alla või mis on kaitstud autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega. Kasutaja ei või ilma teenusepakkuja või teise õigusevaldaja kirjaliku loata kaitstud materjali jagada, kopeerida, avaldada, levitada ega muul viisil kaubanduslikult kasutada, v.a juhul kui see on kohaldatava seadusega lubatud.

4.11 Teenusepakkuja võib salvestada klientide kõnesid ja sõnumeid, et viia läbi asutusesiseseid koolitusi või parandada teenuse kvaliteeti.

4.12 Teenusepakkuja võib mis tahes hetkel muuta teenusega kaasnevaid tasusid ning muuta tasuta teenuse tasuliseks ja vastupidi. Hetkel kehtivad tasud ja nende arvutamise aluseks olevad põhimõtted on leitavad teenuse veebisaidilt.

4.13 Teenusepakkujale tuleb tasuliste teenuste eest tasuda olemasolevate maksemeetodite või eraldi kokkulepitud meetodi kaudu. Hilinenud makse korral on teenusepakkujal õigus saata kasutajale meeldetuletus ning nõuda sisse nii intressi kui ka meeldetuletuse tasu. Teenusepakkuja võib edastada võla ka võlgu sissenõudvale asutusele. Lisaks võib teenusepakkuja keelata kasutaja juurdepääsu teenusele.

4.14 Teenusepakkujale kuuluvad õigused teenuse abil loodud sisule, näiteks videoesitlustele ja piltidele. Teenusepakkujal on õigus kasutada teenuse või selle osade kasutamisel loodud mis tahes sisu turunduseks, reklaamimiseks ja teabeedastuseks. Erandiks on isikuandmed, kontaktandmed, konto andmed ja muud isikuandmed, millele kehtivad eraelu puutumatust käsitlevad seadused ja määrused.

5. Personaliteenuse tingimused

5.1 Teenusepakkuja on teenuse kasutajate jaoks personaliagent. Teenusepakkuja ei ole teenuse kaudu sõlmitud töösuhete lepinguosaliseks.

5.2 Teenuses valib klient isiklikult töötaja, keda ta ülesande tegemiseks palgata soovib. Klient peab oma töötajaid jälgima ja suunama, s.t klient vastutab selle eest, et töötaja oleks saanud piisavalt juhiseid ja nõu oma ülesannete täitmiseks.

5.3 Pärast seda, kui klient on teenuses ostu sooritanud, on Treamer Estonia OÜ personaliteenuste pakkuja ning Treamer Estonia OÜ ja töötaja vahel sõlmitakse tähtajaline töösuhe. Tähtajaline töösuhe kehtib kuni ülesande lõpetamiseni.
Katseaeg moodustab poole töötamisperioodist, kuid see ei saa olla pikem kui neli kuud. Eraldi on võimalik sõlmida ka tähtajatuid töölepinguid. Töötasu ja -tingimuste (töö tüüp, aeg ja koht) kirjeldused on leitavad teenusest. Personaliteenuse tasu hõlmab palgakulu, teenustasu ja käibemaksu.

5.4 Klient vastutab selle eest, et töötasu ning muud ostu-ja töötingimused vastaksid ametiühingute kollektiivlepingute  tingimustele ja seadusaktidele, mis võivad kokkulepitud tööle kehtida.

6. Teenuse tingimuste täiendamine

6.1 Teenusepakkuja võib oma äranägemise järgi ühepoolselt muuta siinseid teenusetingimusi, teavitades kasutajat kas e-kirja või teenuse vahendusel. Kasutaja loetakse nende muudatustega nõustunuks, kui ta jätkab teenuse kasutamist.

6.2 Kui kasutaja on saanud muudatuste kohta teavituse, võib ta enne muudatuste jõustumist lõpetada sõlmitud kokkuleppe, saates teenusepakkujale e-kirja või võttes teenuse kaudu ühendust.

7. Kestus ja lõpetamine

7.1 Kasutaja ja teenusepakkuja vaheline kokkulepe jõustub hetkest, kui kasutaja nõustub siinsete teenusetingimustega. Seejärel tagab teenusepakkuja kasutajale juurdepääsu teenuse kasutamisele.

7.2 Kokkulepe kehtib kuni edaspidise teatamiseni. Mõlemad pooled võivad kokkuleppe ilma eelneva teavituse ja kindla põhjuseta lõpetada, saates vastava e-kirja või võttes teenuse kaudu ühendust.

7.3 Pärast kokkuleppe lõpetamist sulgeb teenusepakkuja kasutaja konto ja eemaldab mis tahes materjalid, mille kasutaja on teenusesse lisanud.

8. Loovutamine

8.1 Teenusepakkujal on õigus loovutada või edastada sõlmitud kokkulepe kolmandale poolele, kui loovutamine või edastamine on seotud müüdava teenuse või teenuse osaga või kui teenusepakkuja või vahendaja on muutunud.

8.2 Teenusepakkujal on alati õigus kokkulepet loovutada või edastada.

8.3 Kasutajal ei ole õigust kokkulepet loovutada või edastada. Kasutaja nõustub, et teenuse kasutamine on personaalne ning seda õigust ei või kolmandale poolele loovutada ega edastada.

9. Kohaldatavad seadused ja vaidluste lahendamine

9.1 Teenust ja siinseid teenusetingimusi reguleeritakse Soome seadustega.

9.2 Teenusepakkuja ja kasutaja vahel tekkinud vaidluste korral püütakse lahendus leida läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Helsingi ringkonnakohtus, Soome keeles.

Privacy Policy

Updated 10.09.2019

1. The controller of personal data register

Treamer Oy

Business code 2699312-7

Address: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

2. Data protection officer of Treamer

Matias Mäkitalo

matias@treamer.com

Contact: Treamer Oy / Matias Mäkitalo

Address: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

3. The name of the data register

The user data base of Treamer -service

4. The use and purpose of the personal data register

The service collects personal information from users so that users can be offered a staffing service. In order for the staffing to be carried out reliably and to meet the statutory obligations related to payroll, the service will collect the personal information from the users.

The service is an online service for companies and private individuals. The users must register to use the service.

When registering the user is identified with their Facebook -user account and the logging in to the service is made using the Facebook -account.

The user is responsible for their Facebook -account password and must keep it as their personal knowledge. The user is also responsible for the use of Treamer that has happened using their account.

Personal data is used in manners allowed by the personal data act and within the boundaries set by the said act.

The registered users are in the user register of Treamer Estonia Oü. The information stored in the data register is used in accordance with the personal data act to deliver and improve the service, to contact users and handle feedback, to administer payments, for statistic purposes and for other purposes. Treamer may use third parties to carry out the said tasks.

5. The information in the data register

The personal data register may contain the following information:

 • Email address and other identifying information
 • Contact information (name, email, city, region, phone number)
 • Social security number (for salary payments, pensions and other employer obligations)
 • Photos of the users
 • Personal descriptions of the users
 • User groups
 • Messages sent between users (Chat-tool in service)
 • Task information sent by the employers and clients (address, payment and other relevant information)
 • Offers sent by the employee or persons hoping to become employees
 • Event- and user analysis information

6. The usual sources of information

The user information is transferred from Facebook:

 • Public profile which might be, depending on the settings, a user’s photo and name
 • The user’s friends
 • Email address
 • Birthday (to calculate the pension costs)

The information provided by the users when registering or later on.

Comments and reviews of the user made by other users.

7. Regular transfers of data and data transfers outside the EU or the European Economic Area

User data may be disclosed to partners, e-services or employers for functions that are essential for the service, such as storage of data, payroll obligations, payment of taxes, drafting of employment contracts, recording of work history or other work obligations.

The personal data (name, personal identification number and contact information) necessary for statutory obligations will automatically be transferred to Treamer Oy's partner who is responsible for the payment of salary, as well as the employer obligations (taxes, pensions, notices and other obligations) related to tasks performed with Treamer.

Treamer Oy’s partners in salary payments is Treamer Estonia Oü. When submitting personal information, the partners are always required to comply with confidentiality requirements.

8. The principles of the protection of data

The personal information stored in the register is kept confidential.

Information that is protected by the right to privacy (eg. social security number) is transferred only to such partners to whom information must be transferred to allow the service to function. These partners are bound by confidentiality when it comes to such information.

Only the employees of the service who need deal with personal information has access to the register with a personal username and password.

All partners who receive personal information are committed to comply with the General Data Protection Regulation or Privacy Shield -regulations in the United States. Data storage is encrypted and requires personal identification.

Personal information is deleted from the registers when the user requests his user account to be deleted as soon as this is possible.

9. Right of inspection

The user can check most of the information about himself or ferself directly from the application of the service. The user can also contact the data protection officer if he or she wants more information.

10. Correcting information

The user can update their own data directly from the application, or contact the service administrator.

11. Right to be forgotten

You have the right to claim all information about yourself to be removed for the service and our partners. Removal of salary payment data only takes place once statutory obligations have been implemented.

12. Right to limit processing

The user is always entitled to deny access to the data for direct marketing purposes.

The user can exercise his right to restrict processing of data when it is unclear whether personal data should be deleted or not.

The user can use their right when:

 • the accuracy of personal data is under dispute
 • object to the removal of personal data
 • information is no longer needed for the original purpose but can not be removed for legal reasons
 • you have objected to the processing of personal data, but no decision has yet been taken.

Restricting treatment means that we keep your information, but we can not use or disclose it without your consent, unless when used to finish statutory obligations.

13. Right to transfer data

The user has the right to transfer personal data from the register to another. The data is delivered in generally file type.

 

14. Cookies

The Treamer.com site uses cookies to develop a user experience.

A cookie is a text file that is stored on a user's computer while on the web. It contains information and, among other things, is used to facilitate the use of the website. Cookies are used to collect information about the use of the pages. The user's identity is not reflected in the cookies.

Cookies do not spread viruses or other malware because they are passive files. The site uses two different types of cookies: permanent cookies and temporary cookies:

 1. Permanent cookies are text files that are sent and stored on your computer.
 2. Temporary cookie is only stored on your computer for the duration of a web page.

To avoid cookies, you can configure your browser settings so that cookies are not downloaded to your computer. However, this may affect the functionality of the site.

15. Automated decision-making

An algorithm based recommendation may be used in the service, which may affect the decision making process of users. The final hiring decision is always made by the employer.

For example, we can could suggest to an employer seeking cleaning assistance users who are reviewed cleaners in their neighborhood.