Treameri teenusetingimused

TEENUSETINGIMUSED

TREAMERI KASUTAMISEKS TÖÖTEGIJA POOLT


Oleme Treamer Estonia OÜ, Eesti seaduste alusel asutatud ja tegutsev ettevõte registrikoodiga 14805983, asukohaga Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn, Eesti (edaspidi „Treamer" ja „meie"), ning meil on internetipõhine kauplemiskoht, mis ühendab töötegijaid otsivaid ettevõtteid ülesannete teostamiseks ja lühiajaliste vabade töökohtade täitmiseks isikutega, kes soovivad selliseid ülesandeid tasu eest täita (edaspidi „teenus“).

Teenus on platvormi kaudu kättesaadav veebisaidil www.treamer.com ja mobiilirakenduse kaudu, mida saab alla laadida Google Play’st ja AppStore'ist (edaspidi „platvorm").

Mõiste „teie” või „töötegija” viitab füüsilisele isikule, kes on nõustunud käesolevate teenusetingimustega. Käesolevad töötegijate teenusetingimused (edaspidi „teenusetingimused") sätestavad tingimused, mille alusel Treamer osutab teenust, et võimaldada teil platvormi ja rakendust kasutada. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes ja teenust kasutades kinnitate te, et olete käesolevate teenusetingimustega hoolikalt tutvunud ja neist aru saanud ning nõustute, et käesolevad teenusetingimused ja põhimõtted on teile siduvad. Kui olete käesolevad teenusetingimused aktsepteerinud, moodustavad need teie ja Treameri vahel õiguslikult siduva lepingu teenuse kasutamiseks.

 • TEENUSE SISU 
 • Teenus, sealhulgas platvorm, võimaldab teil kiiresti, ilma pikkade kandideerimise, vestluste ja värbamise protsessideta leida, kandideerida, saada tööle ja saada tasu lühiajaliste vabade töökohtade täitmise ja lihtsate ülesannete teostamise eest määratud aegadel ja kohtades (edaspidi „ülesanded“), mida pakub platvormi kaudu mistahes ettevõte, kogukond või muu juriidiline isik, kes soovib teenuse kaudu töötegijaid leida ja on seetõttu ennast platvormil ettevõttena registreerinud (edaspidi „ettevõte“).
 • Treamer tegutseb vahendajana töötegijate ja ettevõtete vahel, kes sõlmivad teenuse kaudu lepinguid. Treameri teenuse sisuks on üksnes töötegijaid ja ettevõtteid ühendava veebisuhtluse platvormi käitamine ning ettevõtete nimel teenuse kaudu sõlmitud lepingute eest tasumise võimaldamine. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et Treamer ei ole ühegi teenuse osutamise lepingu, töölepingu, ärilepingu ega mistahes muu teenuse kaudu ettevõtte ja töötegija poolt ja vahel ülesande täitmiseks sõlmitud lepingu osaline. Treamer ei võta endale mingeid sellistest lepingutest tulenevaid kohustusi.
 • TEIE TREAMERI KONTO
 • Teenuse kasutamiseks peate looma oma Treameri konto, esitades platvormi kaudu registreerimistaotluse, mis sisaldab teie identifitseerimisandmeid, samuti teavet teie kogemuste ja ootuste kohta seoses ülesannetega (nt töökogemus, kvalifikatsioon, tegevusvaldkond, huvid). Teie Treameri konto autentimiseks peate te meile edastama oma nime, e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbri, makseandmed ja isikut tõendava dokumendi koopia teie identifitseerimiseks. 
 • Pärast registreerimistaotluse täitmist palutakse teil nõustuda käesolevate teenusetingimustega. Seda tehes kinnitate, et kogu teie registreerimisel esitatud teave on tõene, täpne ja täielik, ning nõustute kasutama teenust kooskõlas käesolevate teenusetingimustega. Teie ja meie vaheline teenuse kasutamise leping jõustub käesolevate teenusetingimustega nõustumisel. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et te saate tegutseda vastavalt käesolevatele teenusetingimustele ja kasutada teenust, sh platvormi ainult siis, kui olete nõustunud teenusetingimustega. Kui te käesolevate teenusetingimustega ei nõustu, lükatakse teie taotlus Treameri konto registreerimiseks tagasi ja esitatud andmed kustutatakse.
 • Võite luua oma Treameri konto ja nõustuda käesolevate teenusetingimustega, kui olete vähemalt 18-aastane ja teovõimeline.
 • Saate oma kontoteavet igal ajal muuta, lisades või eemaldades andmeid. Teenuse kasutamisel peate esitama täpsed, täielikud, tõesed ja ajakohased andmed. Treamer jätab endale õiguse piirata teie võimalust teenust kasutada, kui meil on alust arvata, et teie profiili muutmisel on ebaeetiline või ebaaus eesmärk või kui teie esitatud teave on eksitav, ebakohane või sobimatu.
 • Kui olete oma Treameri konto loonud ja teenusetingimustega nõustunud, võite hakata teenust kasutama. Teenust saab kasutada ainult siis, kui logite sisse oma Treameri kontole platvormil. Käesolevaga kinnitate ja võtate teadmiseks, et õigus kasutada teenust, sealhulgas platvormi, on isiklik ning seda ei tohi anda üle või edasi kolmandatele isikutele. Te mõistate ja nõustute, et vastutate oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Te peate meid viivitamatult teavitama, kui teil on kahtlusi, et teie konto turvalisus on ohus.
 • TEENUSE KASUTAMINE
 • Teenuse kasutamine võib nõuda, et aktiveeriksite mobiiltelefonis funktsiooni „asukohajuurdepääsu lubamine".
 • Platvorm võimaldab teil leida ja kandideerida kõikidele saadaval olevatele ülesannetele, mille on avaldanud ettevõtted, kes kasutavad platvormi töötegijate leidmiseks. Saate kohandada platvormil teile näidatavate ülesannete otsingu parameetreid (nt aeg, asukoht, tegevusvaldkond), et leida ülesandeid, mis vastavad kõige paremini teie vajadustele ja ootustele. Kui olete huvitatud mõnest platvormil teile esitatud ülesandest, võite vastavale ülesandele kandideerida.
 • Ülesandele kandideerimisel avalikustatakse teie Treameri konto ettevõttele, kes avaldas vastava pakkumise.
 • Pärast ülesandele kandideerimist võimaldab platvorm teil ja teie taotletud pakkumise avaldanud ettevõttel alustada otsest vestlust, et arutada ülesande üksikasju ja nendes kokku leppida. Pange tähele, et Treamer osaleb kõikides platvormi kaudu peetavates vestlustes. Seega, kui otsustate isikuandmeid jagada, saavad need andmed teatavaks ka Treamerile. Teie ainuvastutus on tagada, et te ei esita platvormi kaudu ärisaladusi, oskusteavet, konfidentsiaalset või muud tüüpi või tundlikku või väärtuslikku teavet. Treamer ei avalda töötegijatelt ja ettevõtetelt saadud teavet kolmandatele osapooltele, kuid Treamer ei kanna konfidentsiaalsuskohustust ega mingit vastutust teie väärtusliku teabe kadumise, kahjustumise või hooletu kolmandatele osapooltele edastamise eest.
 • Te mõistate ja kinnitate, et ülesandele kandideerimisega väljendate te oma nõusolekut sõlmida juriidiline leping ettevõttega, kes avaldas pakkumise ülesande teostamiseks pakkumises sätestatud tingimustel (sh aeg, koht, tasu) (edaspidi „leping“). Kui olete ülesandele kandideerinud, võib pakkumise avaldanud ettevõte teie taotluse vastu võtta või tagasi lükata. Teie ja ettevõtte vaheline leping jõustub pärast teie taotluse vastuvõtmist ettevõtte poolt. Te kinnitate, et kui ettevõte võtab teie taotluse vastu, on vastav leping teile siduv. Lepingu järgi olete te kohustatud täitma vastavas pakkumises määratletud ülesande. Ülesande täitmisel kohustute te järgima lepingut, ettevõtte kehtestatud juhiseid ja eeskirju, samuti kehtivaid seadusi ja määrusi. Te peate ülesande täitma isiklikult ning ei tohi ühtegi ülesannet täielikult ega osaliselt edasi anda ega delegeerida selle alusel mingeid kohustusi kolmandatele isikutele.
 • Pärast iga ülesande täitmist soovitatakse ettevõtetel anda oma kogemuse põhjal sellele hinnang viiepunktilise skaala hindamissüsteemis ja anda valikulist kirjalikku tagasisidet. See aitab meil oma teenust täiustada ning pakkuda jätkuvalt parimat võimalikku kogemust.
 • Jätame endale õiguse objektiivsel põhjusel käesolevate teenusetingimuste mistahes osa uuendada, muuta või asendada. Teenusetingimuste uuendamise korral teavitab Treamer teid platvormi kaudu või avaldab muudetud tingimused meie veebisaidil www.treamer.com. Kui te ei kustuta oma Treameri kontot kümne (10) päeva jooksul, jõustuvad uued tingimused kohe ja kehtivad meie teenuse jätkuval või uuel kasutamisel.
 • TASUMINE JA MAKSUD
 • Pärast ülesande täitmist peate esitama platvormi kaudu andmed ülesande teostamise kestuse kohta. Ettevõte on kohustatud kinnitama ülesande kestuse seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast andmete esitamist. Kui ettevõte on ülesande kestuse kinnitanud, on teil õigus ülesande täitmise eest tasu saada (edaspidi „tasu“). 
 • Tasu suurus arvutatakse ettevõtte poolt avaldatud ülesande pakkumises näidatud tunnitasumäära ning teie poolt esitatud ja ettevõtte poolt kinnitatud ülesande kestuse alusel. Te mõistate ja kinnitate, et ülesandele kohaldatava tunnitasumäära kehtestab ettevõte vastava ülesande pakkumises. 
 • Me kogume tasu ettevõtetelt ja kanname selle ettevõtete nimel teile üle. Selleks peate te esitama meile oma makseandmed (pangakonto number, konto omaniku nimi). Tasu kantakse teie pangakontole tavaliselt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast seda, kui ettevõte on kinnitanud ülesande kestuse.
 • Kõik teenuse kasutamise kaudu teostatavate ülesannete korral kohaldatavad maksud (sh tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed ja kogumispensioni maksed) tasub maksuasutusele Treamer vastavalt teie esitatud teabele. Kui maksuteavet ei esitata, tasutakse maksud vastavalt kehtivatele seadustele ja maksuasutuse juhistele.
 • PRIVAATSUS
 • Selleks, et pakkuda teile teenust, kogume ja töötleme me teie isikuandmeid vastavalt meie töötegijate privaatsuspoliitikale.
 • Nõustudes käesolevate teenusetingimustega ja kasutades Treameri teenust, kinnitate te, et olete lugenud ja mõistnud meie töötegijate privaatsuspoliitika tingimusi, mis on saadaval aadressil: https://www.treamer.com/et/estonia/terms ja nõustute, et need on teie jaoks siduvad.
 • Treamer Estonia OÜ on õigus kontrollida iga indiviidi kariustusregistri andmeid, mis on väljastatud Eesti Valituse avalikus andmebaasis.
 • KONTO LÕPETAMINE JA KUSTUTAMINE
 • Käesolevad teenusetingimused jõustuvad nendega nõustumise kuupäevast ja kehtivad kuni lõpetamiseni vastavalt käesolevale korrale.
 • Teil on õigus oma Treameri konto igal ajal ühepoolselt lõpetada (ilma eelneva teavitamise vajaduseta), ilma lõpetamise põhjust esitamata, kustutades lihtsalt Treameri konto platvormilt. Sellega loetakse meie õigussuhe lõppenuks. Lõpetamine ei mõjuta nõudeid ega kohustusi, mis on tekkinud enne lõpetamist.
 • Meil on õigus lõpetada viivitamatult teie ja Treameri vaheline õigussuhe ning tühistada teie juurdepääs teenusele, kustutades teie Treameri konto, kui te (i) olete esitanud moraalselt sobimatut, kuritahtlikku, eksitavat, mittetäielikku või ebatäpset teavet; (ii) ei vasta teenuse kasutamise tingimustele või ei ole volitatud seda kasutama; (iii) olete oluliselt rikkunud käesolevates teenusetingimustes sätestatud nõudeid ega ole sellist rikkumist kõrvaldanud (eeldusel, et kõrvaldamine on meie hinnangul võimalik ja mõistlik) meie poolt antud tähtaja jooksul; (iv) kasutate teenust, rikkudes käesolevaid teenusetingimusi või lepingut, või viisil, mis võib kahjustada meid, ettevõtteid või mistahes kolmandat osapoolt; (v) olete korduvalt rikkunud käesolevaid teenusetingimusi, lepingut või kehtivaid seadusi, määrusi ja/või eeskirju, mille on kehtestanud mistahes asjakohane ettevõte. Lisaks võime koheselt lõpetada lepingu ning tühistada teie juurdepääsu teenusele, edastades teile erakorralise lõpetamise teate e-posti teel, kui seda nõuab seadus või mistahes ametiasutus mistahes põhjusel. 
 • Pärast teie konto kustutamist säilitatakse teie andmeid meie andmebaasis veel 90 päeva. Selle aja jooksul võite võtta ühendust Treameriga oma andmete koopia edastamiseks. Pärast kustutamist ei anta enam teile platvormil varem salvestatud andmeid.
 • VASTUTUS
 • Teenust ja mistahes sisu, teenuseid või funktsioone, mis on tehtud kättesaadavaks seoses platvormiga või selle kaudu, pakutakse „nagu on“ ja „nagu saadaval“ ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses loobume me mistahes garantiidest. Me ei anna teile mingeid garantiisid seoses Treameri teenusega, sealhulgas platvormiga. Eelkõige ei vastuta me kahjude eest, mille on põhjustanud:
    1. teie süü või hooletus, sh kui olete rikkunud käesolevaid teenusetingimusi või mistahes lepingut, mis on sõlmitud teie ja ettevõtte vahel mistahes ülesande täitmiseks, või olete esitanud ebaõigeid andmeid;
    2. platvormi või teenuse mistahes katkestus, katkemine, peatamine või muud tüüpi kättesaamatus. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et me ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud teie enda seadme või internetiühendusega seotud viga, sh aku tühjenemine;
    3. platvormile või teenusele või sellelt toimuva andmeülekande katkestus või lakkamine;
    4. mistahes programmivead, viirused, Trooja hobused vms, mida võidakse platvormile või teenusele või selle kaudu edastada;
    5. sisu või andmete kustutamine, rikkumine või salvestamata jätmine;
    6. sisselogimisandmete avalikustamine, kadumine või omavoliline kasutamine seetõttu, et te ei suutnud hoida selliseid andmeid konfidentsiaalsena;
    7. platvormile või teenusele juurdepääsuks kasutatavate tehnoloogiate kokkusobimatus, näiteks kui teenuse teatud omadused, funktsioonid, osad või elemendid on mõeldud kasutamiseks personaalarvutis või sülearvutis ega tööta rakenduses.
 • Treamer ei ole ühegi teenuse kaudu sõlmitud teenuselepingu, töölepingu, ärilepingu ega muu lepingu lepingupool ega vastuta teenuse kasutamise tulemusena ettevõtte ja teie poolt ja vahel loodud õigussuhete eest. Viitame selgesõnaliselt, et teenust ja platvormi kasutatakse üksnes töötegijate ja ettevõtete vaheliste sidemete loomise ja lepingute sõlmimise korraldamiseks ning teenuse kaudu sõlmitud lepingute kohaselt tasude maksmise võimaldamiseks, kuid mitte tööandja või tööturuteenuse osutajana.
 • Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et Treameri teenuse sisuks on üksnes töötegijaid ja ettevõtteid ühendava veebipõhise suhtlusplatvormi käitamine ning ettevõtte nimel tasude maksmise võimaldamine teenuse kaudu sõlmitud lepingute kohaselt. Lepingu tingimused ja muud ülesandega seotud korraldused räägitakse läbi ja lepitakse kokku otse ettevõtte ja teie vahel. Treamer ei tee mingeid avaldusi ettevõtete poolt teenuse kaudu pakutavate ülesannete sobivuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ega täpsuse kohta.
 • Treamer ei vastuta teenuse kaudu mistahes muu isiku kui Treameri poolt esitatud teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest. Treamer ei garanteeri, kinnita ega taga, et mistahes ettevõtte poolt teile esitatud teave on tõene ja täpne. Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et Treameril puudub kontroll või osalus seoses ühegi ettevõttega ja me ei vastuta ühegi ettevõtte käitumise, vastuste ega tegevuse eest. Treamer ei garanteeri, kinnita ega taga, et platvormi ja/või teenuse kasutamise abil leiate te mistahes sobiva ülesande või pakkumise.
 • Treamer ei vastuta mistahes nõuete, kahjude ega muude otseste või kaudsete kulude eest, mis on teile tekkinud teenuse kaudu kokku lepitud ülesande teostamise või sõlmitud lepingu täitmise ajal või sellega seoses. Teil on õigus nõuda meilt kahjutasu ainult juhul, kui oleme käesolevaid teenusetingimusi tahtlikult rikkunud. Me ei vastuta ettevõtete tegevuse või tegevusetuse ega teile seoses mistahes ülesande või lepinguga tekitatud kahju eest. 
 • Te nõustute täielikult hüvitama seonduvad kulud ning kaitsma ja hoidma meid, meie sidusettevõtteid ja nende esindajaid mistahes nõuete, kulude, kahjude, kohustuste ja kulude (sealhulgas advokaaditasude) eest, mis on otseselt või kaudselt tekkinud käesolevate teenusetingimuste või teie ja ettevõtte vahelise lepingu või kohaldatava õiguse mistahes sätete teiepoolse rikkumise tõttu.
 • Me ei vastuta millegi eest, mille on põhjustanud sündmused, mis ei allu meie mõistlikule kontrollile („Vääramatu jõud”), sealhulgas piiranguteta loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, mäss, terrorism, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kolmanda osapoole tegevusetus või viga, elektrikatkestus, konfiskeerimine ja mistahes valitsuse või valitsusasutuse tegevus või tegevuse oht. 
 • KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
 • Teie õigussuhtele Treameriga kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
 • Kõik ettevõtte ja töötegija vahelised vaidlused lahendatakse vastava ettevõtte ja töötegija vahelise dialoogi käigus. Kui teil on seoses ülesande või lepinguga pretensioone, peate alati kõigepealt vastava ettevõttega ühendust võtma. 
 • Käesolevatest teenusetingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse rahumeelselt läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigis. Kui olete tarbija, esitatakse vaidlus lahendamiseks kostja elukohariigi pädevale kohtule või tarbija äranägemisel tema elukohariigi pädevale kohtule või mis tahes muule kohaldatavas jurisdiktsioonis asuvale pädevale asutusele tarbijavaidluste lahendamiseks (sealhulgas Euroopa vaidluste internetipõhise lahendamise platvorm, mida võib kasutada vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks: http://ec.europa.eu/odr).
 • KLIENDITUGI JA KONTAKTANDMED
 • Kui teil on teenusetingimuste kohta küsimusi, võite saata meile e-kirja aadressile klienditugi@treamer.com ja me püüame vastata teile mõistliku aja jooksul.
 • Pakume teile e-posti teel klienditoe teenust, et aidata ja abistada teid tehnilistes küsimustes, mis võivad tekkida teenuse kasutamisel (edaspidi „tugiteenus"). Võite igal ajal meilt abi paluda, saates meile e-kirja aadressile klienditugi@treamer.com ja kirjeldades üksikasjalikult oma küsimust ja/või probleemi. 
 • Tugiteenus on saadaval esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00 (UTC +02:00), v.a Eesti riigipühad. Püüame teie tugiteenuse taotlustele vastata nii kiiresti kui võimalik.
 • Edastame teile kõik teated kirjalikult e-posti, telefoni, SMS-i, kohaldatava sõnumiteenuse või platvormi või rakenduse kaudu. Te kinnitate, et selline teatamisviis on piisav, ning keeldute selgesõnaliselt õigusest nõuda teateid mistahes muul kujul. Peate tagama, et teie poolt meile esitatud kontaktandmed on alati kehtivad ja korras. Vastasel juhul peate neid viivitamatult muutma.
 • MUU 
 • Kui mõni käesolevate teenusetingimuste tingimus või säte on mingil põhjusel täielikult või osaliselt kehtetu, jõustamatu või ebaseaduslik, jõustatakse see säte maksimaalses lubatud ulatuses. See ei mõjuta ülejäänud tingimuste või sätete või nende osade kehtivust ja jõustatavust. Osapooled asendavad mõjutatud sätte jõustatava sättega, mis vastab mõjutatud sätte eesmärgile ja majanduslikule mõjule.
 • Kasutatavad pealkirjad on mõeldud üksnes lepingu sisu jälgimise hõlbustamiseks ning neil ei ole tähendust teenusetingimuste mistahes sätte sisu tõlgendamisel.
 • Meie suutmatus kasutada või jõustada mistahes sätet või mistahes meie sätestatud õigust ei tähenda loobumist selle või mistahes muu sätte või õiguse tulevasest jõustamisest.

 

 

TEENUSETINGIMUSED

TREAMERI KASUTAMISEKS ETTEVÕTTE POOLT

 

Oleme Treamer Estonia OÜ, Eesti seaduste alusel asutatud ja tegutsev ettevõte registrikoodiga 14805983, asukohaga Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn, Eesti (edaspidi „Treamer" ja „meie"), ning meil on internetipõhine kauplemiskoht, mis ühendab töötegijaid otsivaid ettevõtteid ülesannete teostamiseks ja lühiajaliste vabade töökohtade täitmiseks isikutega, kes soovivad selliseid ülesandeid tasu eest täita (edaspidi „teenus“).

Teenus on platvormi kaudu kättesaadav veebisaidil www.treamer.com ja mobiilirakenduse kaudu, mida saab alla laadida Google Play’st ja AppStore'ist (edaspidi „platvorm").

Mõiste „ettevõte" (keda võib edaspidi nimetada ka „teie") viitab ettevõttele, ühendusele või muule juriidilisele isikule, kes on teenuse kasutamiseks nõustunud käesolevate teenusetingimustega. Käesolevad ettevõtetele mõeldud teenusetingimused (edaspidi „teenusetingimused") sätestavad tingimused, mille alusel Treamer osutab ettevõttele teenust, et võimaldada ettevõttel kasutada platvormi töötegijate leidmiseks. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes ja teenust kasutades kinnitab ettevõte, et on käesolevate teenusetingimustega hoolikalt tutvunud ja neist aru saanud ning nõustub, et käesolevad teenusetingimused ja põhimõtted on neile siduvad. Kui ettevõte on käesolevad teenusetingimused aktsepteerinud, moodustavad need ettevõtte ja Treameri vahel õiguslikult siduva lepingu teenuse kasutamiseks.

 • TEENUSE SISU
 • Teenus võimaldab ettevõttel avaldada platvormi kaudu pakkumisi lihtsatele ülesannetele, et kiiresti ja lihtsalt töötegijaid leida, nendega suhelda ja sõlmida lepinguid, et täita lühiajalisi vabu töökohti ettevõtte poolt määratud aegadel, kohtades ja tasu eest (edaspidi „ülesanded"). Mõiste „töötegija" viitab füüsilisele isikule, kes kasutab teenust, et leida ülesandeid, mille ettevõtted on avaldanud teenuse kaudu, kandideerida ja saada palgatud nende täitmiseks ning saada nende eest tasu.
 • Treamer tegutseb vahendajana ettevõtete ja töötegijate vahel, kes sõlmivad teenuse kaudu lepinguid. Treameri teenuse sisuks on üksnes töötegijaid ja ettevõtteid ühendava veebisuhtluse platvormi käitamine ning ettevõtete nimel teenuse kaudu sõlmitud lepingute eest tasumise võimaldamine. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et Treamer ei ole ühegi teenuse osutamise lepingu, töölepingu, ärilepingu ega mistahes muu teenuse kaudu ettevõtte ja töötegija poolt ja vahel ülesande teostamiseks sõlmitud lepingu osaline. Treamer ei võta endale mingeid sellistest lepingutest tulenevaid kohustusi.

 • Ettevõtte ja Treamer Estionia OÜ platvormil registeerunud töötegija vahelisi kokkuleppeid (sealhulgas omavahelised töölepingud) on
  lubatud vaid eelnevalt Treamer Estonia OÜ nõusolekul.
 • TEIE TREAMERI KONTO
 • Teenuse kasutamiseks loob ettevõte platvormil Treameri konto, esitades registreerimistaotluse ja nõustudes käesolevate teenusetingimustega. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes või teenust kasutades kinnitab ettevõte, et registreerimisel esitatud teave on tõene, täpne ja täielik, ning nõustub kasutama teenust kooskõlas käesolevate teenusetingimustega. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ettevõte võib teenust kasutada ainult juhul, kui käesolevate teenusetingimustega on nõustutud. Kui ettevõte käesolevate teenusetingimustega ei nõustu, lükatakse ettevõtte taotlus Treameri konto registreerimiseks tagasi ja esitatud andmed kustutatakse.
 • Treameri konto registreerimise käigus esitab ettevõte Treamerile oma ettevõtte andmed, sealhulgas tegevusvaldkonna, ärinime, registrikoodi, aadressi, kontaktandmed.
 • Võite luua Treameri konto ja nõustuda käesolevate teenusetingimustega ettevõtte nimel, kui kinnitate, et teil on täielik seaduslik õigus ettevõtet esindada ja siduvaid leppeid sõlmida. Teenuse ostmiseks peab ettevõttel olema täielik õigus- ja teovõime.
 • Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi teie registreerimistaotlus tagasi lükata või teie Treameri konto desaktiveerida mistahes ajal ja ilma kohustuseta oma otsust põhjendada. 
 • Saate ettevõtte Treameri konto andmeid igal ajal muuta, lisades, eemaldades või muutes mistahes andmeid. Teenuse kasutamisel peab ettevõte esitama täpset, täielikku, tõest ja ajakohast teavet. Jätame endale õiguse piirata ettevõtte võimalust teenust, sealhulgas platvormi kasutada, kui meil on põhjust uskuda, et ettevõtte konto muutmine tuleneb ebaeetilisest või ebaausast eesmärgist või ettevõtte esitatud teave on eksitav, kohatu või sobimatu.
 • Kui ettevõte on loonud oma Treameri konto ja nõustunud teenusetingimustega, võib hakata teenust kasutama. Teenust saab kasutada ainult platvormil Treameri kontole sisse logides. Te mõistate ja nõustute, et vastutate ettevõtte kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Ettevõte peab Treamerit viivitamatult teavitama, kui ettevõttel on kahtlusi, et tema konto turvalisus on ohus.
 • TEENUSE KASUTAMINE
 • Teenuse kasutamine võib nõuda, et aktiveeriksite mobiiltelefonis funktsiooni „asukohajuurdepääsu lubamine".
 • Pärast Treameri konto loomist võib ettevõte alustada platvormi kaudu ülesannete pakkumiste avaldamist, et leida töötegijaid, kes soovivad täita lühiajalisi vabu töökohti ja täita ülesandeid tasu eest. Uue ülesande loomisel peab ettevõte kirjeldama ülesannet tõepäraselt ja piisavalt üksikasjalikult. Kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud, võib ettevõte ülesande avaldada. 
 • Pärast seda, kui ettevõte on ülesande avaldanud, muutub ülesanne platvormi kaudu töötegijatele nähtavaks. Treamer kasutab algoritmi, mis ühendab sobivad töötegijad ülesannete pakkumistega, kuvades töötegijatele pakkumised, mis vastavad kõige paremini nende soovitud ülesannete nõuetele. Kui töötegija on huvitatud ettevõtte avaldatud pakkumisest, saab töötegija väljendada oma valmisolekut ülesande täitmiseks, kandideerides ülesandele platvormi kaudu. 
 • Töötegija ülesandele kandideerimise korral avalikustatakse vastava töötegija Treameri konto ettevõttele, kes kõnealuse ülesande avaldas. 
 • Kui töötegija Treameri profiil on ettevõttele avalikustatud, võimaldab teenus ettevõttel ja töötegijal alustada platvormi kaudu otsest vestlust, arutada ülesande üksikasju ja nendes kokku leppida. Pange tähele, et Treamer osaleb teenuse kaudu peetavates vestlustes. Seega, kui otsustate andmeid jagada, saavad need andmed teatavaks ka Treamerile. Teie ainuvastutus on tagada, et te ei esita platvormi kaudu ärisaladusi, oskusteavet, konfidentsiaalset või muud tüüpi või tundlikku või väärtuslikku teavet. Treamer ei avalda töötegijatelt ja ettevõtetelt saadud teavet kolmandatele osapooltele, kuid Treamer ei kanna konfidentsiaalsuskohustust ega mingit vastutust teie väärtusliku teabe kadumise, kahjustumise või hooletu kolmandatele osapooltele edastamise eest.
 • Ettevõte mõistab ja kinnitab, et teenuse kaudu ülesande avaldamisega väljendab ettevõte pakkumist sõlmida töötegijaga või töötegijatega juriidiline leping vastavalt tingimustele, mis on sätestatud avaldatud pakkumises vastava ülesande teostamiseks (sh aeg, asukoht, tunnitasu jne). Ettevõte kinnitab ja garanteerib, et neil on õigus pakkuda oma avaldatud ülesandeid ja sõlmida töötegijatega lepinguid. Ettevõtte avaldatud ülesandele kandideerimisega väljendab töötegija oma nõusolekut ettevõttega lepingu sõlmimiseks. Ettevõte on õigus vastu võtta või tagasi lükata mistahes, kõik või mitte ühtegi ettevõtte avaldatud ülesandele kandideerinud töötegijate taotlust. Kui ettevõte on töötegija taotluse vastu võtnud, sõlmivad ettevõte ja töötegija juriidilise lepingu ülesande teostamiseks vastavalt tingimustele, mis on sätestatud ettevõtte poolt vastava ülesande teostamiseks avaldatud pakkumises, ning muudel tingimustel, milles ettevõte ja töötegija eraldi kokku lepivad (edaspidi „leping"). 
 • Ettevõte kinnitab, et kui ta võtab vastu töötegija taotluse ülesande täitmiseks ja sõlmib töötegijaga lepingu, on nimetatud leping ettevõttele siduv. Töötegijaga lepingu sõlmimisega kohustub ettevõte andma töötegijale võimaluse ja vahendid vastava ülesande täitmiseks ettevõtte avaldatud pakkumises märgitud ajal ja kohas. Enne mistahes ülesande täitmist tagab ettevõte ohutu töökeskkonna ning vastavuse kõigi kohaldatavate tööohutuseeskirjadega. Ettevõte vastutab töötegijale ülesande teostamiseks vajalike tööriistade ja juhiste andmise eest. Ülesande teostamise ajal teostab ettevõte tööandja kaalutlusõigust ja järelevalvet, s.t. ettevõtte kohustus on töötegijat piisavalt nõustada, koolitada, juhendada ja jälgida, nii et töötegija saaks ülesannet täita. 
 • Pärast ülesande täitmist on ettevõte kohustatud maksma ülesande eest tasu vastavalt ettevõtte poolt vastavas pakkumises kehtestatud tunnitasumäärale, mis on sätestatud käesolevate teenusetingimuste punktis 4. 
 • Pärast iga ülesande teostamist soovitatakse ettevõtetel anda oma kogemuse põhjal sellele hinnang viiepunktilise skaala hindamissüsteemis ja anda valikulist kirjalikku tagasisidet. Soovitame teil anda võimalikult tõene hinnang. See aitab meil oma teenust täiustada ning pakkuda teile ja teistele teenuse kasutajatele parimat võimalikku kogemust.
 • Jätame endale õiguse objektiivsel põhjusel käesolevate teenusetingimuste mistahes osa uuendada, muuta või asendada. Teenusetingimuste uuendamise korral teavitab Treamer teid platvormi kaudu või avaldab muudetud tingimused meie veebisaidil www.treamer.com. Kui te ei kustuta oma Treameri kontot kümne (10) päeva jooksul, jõustuvad uued tingimused kohe ja kehtivad meie teenuse jätkuval või uuel kasutamisel.
 • TASUMINE JA MAKSUD 
 • Pärast ülesande täitmist esitab töötegija platvormi kaudu andmed ülesande teostamise kestuse kohta. Ettevõte on kohustatud kinnitama ülesande kestuse seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast ülesande kestuse andmete esitamist töötegija poolt. Kui ettevõte ei kinnita ülesande kestust selle aja jooksul, loetakse töötegija esitatud ülesande kestus ettevõtte poolt kinnitatuks. Kui ettevõte on ülesande kestuse kinnitanud, on töötegijal õigus ülesande täitmise eest tasu saada (edaspidi „tasu“). 
 • Tasu suurus arvutatakse ettevõtte poolt avaldatud ülesande pakkumises näidatud tunnitasumäära ning töötegija poolt esitatud ja ettevõtte poolt kinnitatud ülesande kestuse alusel. Ettevõte mõistab ja kinnitab, et ülesandele kohaldatava tunnitasumäära kehtestab ettevõte vastava ülesande pakkumises. Ülesande avaldamisel ja töötegijaga lepingu sõlmimisel nimetatud ülesande teostamiseks võtab ettevõte endale kohustuse maksta tasu avaldatud pakkumises määratletud tasumäära alusel.
 • Me kogume tasu ettevõttelt ja kanname selle ettevõtte nimel töötegijale üle. Ettevõte volitab Treamerit tasu töötegijatele üle kandma, registreerima ülesande teostamise perioodi töötegijate registris ning kinni pidama ja tasuma tasult kõik tasumisele kuuluvad maksud ja lõivud Treameri nimel ja ettevõtte eest. Kõik teenuse kasutamise kaudu teostatavatele ülesannetele kohaldatavad maksud (sh tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed ja kogumispensioni maksed) tasub maksuasutusele Treamer.
 • Lisaks töötegijale ülesande teostamise eest makstavale tasule maksab ettevõte Treamerile ka teenuse osutamise tasu (edaspidi „teenustasu“), millele lisandub käibemaks.  
 • Kui ülesanne on teostatud, vastutab ettevõte Treamerile kokkulepitud tasu ja teenustasu maksmise eest. Mõistliku aja jooksul pärast ülesande teostamist väljastab Treamer ettevõttele e-posti teel arve vastava ülesande eest tasumisele kuuluva tasu ja teenustasu eest. Ettevõte tasub tasu ja teenustasu Treameri poolt väljastatud arve alusel 14 päeva jooksul alates vastava arve saamisest ettevõtte poolt, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti. 
 • Maksetähtaja ületamise korral saadab Treamer ettevõttele maksemeeldetuletuse ning tal on õigus nõuda viivist ja meeldetuletustasu. Lisaks võib Treamer anda võla sissenõudmiseks üle inkassofirmale. Lisaks sellele on Treameril õigus keelata ettevõttele juurdepääs teenusele.
 • Treamer jätab endale õiguse muuta tasusid (sh kehtestada uusi tasusid) ja/või muid tingimusi, mis on seotud ettevõtte poolt seoses teenuse kasutamisega teostatavate maksetega. Treamer teavitab ettevõtet nimetatud muudatustest platvormil oleva teatega või e-posti teel. Uus tasu jõustub ja hakkab kehtima kohe pärast avalikustamist.
 • Treamer Estonia OÜ registreeritud töötegijaga töölepingu (sealhulgas kõik töö tegemise lepingu vormid) sõlmimise korral, rakendub ühekordne teenustasu summas 579 EUR + käibemaks.

 • PRIVAATSUS
 • Selleks, et pakkuda teile teenust, kogume ja töötleme me isikuandmeid vastavalt meie töötegijate privaatsuspoliitikale. 
 • Nõustudes käesolevate teenusetingimustega ja kasutades teenust, kinnitate te, et olete lugenud ja mõistnud meie töötegijate privaatsuspoliitika tingimusi, mis on saadaval aadressil: https://www.treamer.com/et/estonia/terms ja nõustute, et need on teie jaoks siduvad. 
 • KONTO LÕPETAMINE JA KUSTUTAMINE
 • Käesolevad teenusetingimused jõustuvad nendega nõustumise kuupäevast ja kehtivad kuni lõpetamiseni vastavalt käesolevale korrale.
 • Ettevõttel on õigus oma Treameri konto igal ajal ühepoolselt lõpetada (ilma eelneva teavitamise vajaduseta), ilma lõpetamise põhjust esitamata, kustutades lihtsalt Treameri konto platvormilt või rakendusest. Sellega loetakse meie õigussuhe lõppenuks. Lõpetamine ei mõjuta nõudeid ega kohustusi, mis on tekkinud enne lõpetamist.
 • Meil on õigus lõpetada viivitamatult ettevõtte ja meie vaheline õigussuhe ning tühistada ettevõtte juurdepääs teenusele, kustutades ettevõtte Treameri konto, kui ettevõte (i) on esitanud moraalselt sobimatut, kuritahtlikku, eksitavat, mittetäielikku või ebatäpset teavet; (ii) ei vasta teenuse kasutamise tingimustele või ei ole volitatud seda kasutama; (iii) on oluliselt rikkunud käesolevates teenusetingimustes sätestatud nõudeid ega ole seda rikkumist kõrvaldanud (eeldusel, et kõrvaldamine on meie hinnangul võimalik ja mõistlik) meie poolt antud tähtaja jooksul; (iv) kasutab teenust, rikkudes käesolevaid teenusetingimusi või mistahes lepingut, või viisil, mis võib kahjustada meid, töötegijaid või mistahes kolmandat osapoolt; (v) on korduvalt rikkunud käesolevaid teenusetingimusi, töötegijatega sõlmitud lepinguid või kehtivaid seadusi ja eeskirju; või (vi) ei ole teenusesse sisse loginud kaheteistkümne (12) järjestikuse kuu jooksul. Lisaks võime koheselt lõpetada ettevõtte ja Treameri vahelise lepingu ning tühistada ettevõtte juurdepääsu teenusele, edastades ettevõttele erakorralise lõpetamise teate e-posti teel, kui seda nõuab seadus või mistahes ametiasutus mistahes põhjusel.
 • Pärast ettevõtte konto kustutamist säilitatakse ettevõtte andmeid meie andmebaasis veel 90 päeva. Selle aja jooksul võib ettevõte võtta ühendust Treameriga nende andmete koopia edastamiseks. Pärast kustutamist ei anta enam ettevõttele platvormil ja rakenduses varem salvestatud andmeid.
 • VASTUTUS
 • Teenust ja mistahes sisu, teenuseid või funktsioone, mis on tehtud kättesaadavaks seoses platvormi või rakendusega või selle kaudu, pakutakse „nagu on“ ja „nagu saadaval“ ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses loobume me mistahes garantiidest. Me ei anna teile mingeid garantiisid seoses Treameri teenusega, sealhulgas platvormi ja/või rakendusega. Eelkõige ei vastuta me kahjude eest, mille on põhjustanud:
    1. teie süü või hooletus, sh kui olete rikkunud käesolevaid teenusetingimusi või mistahes lepingut, mis on sõlmitud teie ja töötegija vahel mistahes ülesande teostamiseks, või olete esitanud ebaõigeid andmeid;
    2. Treamer ei vastuta platvormil ja/või rakenduses saadaval oleva sisu ega selle täpsuse eest, välja arvatud Treameri koostatud sisu. Treamer ei vastuta teenusepakkujate või ettevõtete Treameri kontodel esitatud teabe õigsuse ega ülesande pakkumistes esitatud teabe õigsuse eest.
    3. platvormi või teenuse mistahes katkestus, katkemine, peatamine või muud tüüpi kättesaamatus. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et me ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud teie enda seadme või internetiühendusega seotud viga, sh aku tühjenemine;
    4. mistahes programmivead, viirused, Trooja hobused vms, mida võidakse platvormile või teenusele või selle kaudu edastada;
    5. sisu või andmete kustutamine, rikkumine või salvestamata jätmine;
    6. sisselogimisandmete avalikustamine, kadumine või omavoliline kasutamine seetõttu, et te ei suutnud hoida selliseid andmeid konfidentsiaalsena;
    7. platvormile või teenusele juurdepääsuks kasutatavate tehnoloogiate kokkusobimatus, näiteks kui teenuse teatud omadused, funktsioonid, osad või elemendid on mõeldud kasutamiseks personaalarvutis või sülearvutis ega tööta rakenduses.
 • Treamer ei ole ühegi teenuse kaudu sõlmitud teenuse osutamise lepingu, töölepingu, ärilepingu ega muu lepingu lepingupool ega vastuta teenuse kasutamise tulemusena ettevõtte ja töötegija poolt ja vahel loodud õigussuhete eest. Viitame selgesõnaliselt, et teenust ja platvormi kasutatakse üksnes töötegijate ja ettevõtete vaheliste sidemete loomise ja lepingute sõlmimise korraldamiseks ning teenuse kaudu sõlmitud lepingute kohaselt tasude maksmise võimaldamiseks, kuid mitte tööandja või tööturuteenuse osutajana.
 • Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et Treameri teenuse sisuks on üksnes töötegijaid ja ettevõtteid ühendava veebipõhise suhtlusplatvormi käitamine ning ettevõtete nimel tasude maksmine teenuse kaudu sõlmitud lepingute kohaselt. Lepingu tingimused ja muud ülesandega seotud korraldused räägitakse läbi ja lepitakse kokku otse ettevõtte ja töötegija vahel. Treamer ei tee mingeid avaldusi töötegijate poolt teenuse kaudu täidetavate ülesannete sobivuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ega täpsuse kohta.
 • Treamer ei vastuta teenuse kaudu mistahes muu isiku kui Treameri poolt esitatud teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest. Treamer ei garanteeri, kinnita ega taga, et mistahes töötegija poolt ettevõttele esitatud teave on tõene ja täpne. Samuti ei garanteeri Treamer, et mistahes teenuse kaudu leitud töötegija on ettevõttele sobiv.
 • Treamer ei vastuta mistahes nõuete, kahjude ega muude otseste või kaudsete kulude eest, mis on ettevõttele tekkinud teenuse kaudu kokku lepitud ülesande teostamise või sõlmitud lepingu täitmise ajal või sellega seoses. Ettevõttel on õigus nõuda meilt kahjutasu ainult juhul, kui oleme käesolevaid teenusetingimusi tahtlikult rikkunud. Me ei vastuta töötegijate tegevuse või tegevusetuse ega ettevõttele seoses mistahes ülesande või lepinguga tekitatud kahju eest. 
 • Ettevõte nõustub täielikult hüvitama seonduvad kulud ning kaitsma ja hoidma meid, meie sidusettevõtteid ja nende esindajaid mistahes nõuete, kulude, kahjude, kohustuste ja kulude (sealhulgas advokaaditasude) eest, mis on otseselt või kaudselt tekkinud käesolevate teenusetingimuste või teie ja töötegija vahelise lepingu või kohaldatava õiguse mis tahes sätete rikkumise tõttu.
 • Me ei vastuta millegi eest, mille on põhjustanud sündmused, mis ei allu meie mõistlikule kontrollile („Vääramatu jõud”), sealhulgas piiranguteta loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, mäss, terrorism, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kolmanda osapoole tegevusetus või viga, elektrikatkestus, konfiskeerimine ja mistahes valitsuse või valitsusasutuse tegevus või tegevuse oht. 
 • KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
 • Teie õigussuhtele Treameriga kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
 • Kõik ettevõtte ja töötegija vahelised vaidlused lahendatakse ettevõtte ja asjaomase töötegija vahelise dialoogi käigus. Kui töötegijale on seoses ülesande või lepinguga pretensioone, peaks ettevõte alati kõigepealt kõnealuse töötegijaga ühendust võtma. 
 • Käesolevatest teenusetingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse rahumeelselt läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigis. Kui olete tarbija, esitatakse vaidlus lahendamiseks kostja elukohariigi pädevale kohtule või tarbija äranägemisel tema elukohariigi pädevale kohtule või mis tahes muule kohaldatavas jurisdiktsioonis asuvale pädevale asutusele tarbijavaidluste lahendamiseks (sealhulgas Euroopa vaidluste internetipõhise lahendamise platvorm, mida võib kasutada vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks: http://ec.europa.eu/odr).
 • KLIENDITUGI JA KONTAKTANDMED
 • Kui teil on teenusetingimuste kohta küsimusi, võite saata meile e-kirja aadressile klienditugi@treamer.com  ja me püüame vastata teile mõistliku aja jooksul.
 • Pakume teile e-posti teel klienditoe teenust, et aidata ja abistada teid tehnilistes küsimustes, mis võivad tekkida teenuse kasutamisel (edaspidi „tugiteenus"). Võite igal ajal meilt abi paluda, saates meile e-kirja aadressile klienditugi@treamer.com ja kirjeldades üksikasjalikult oma küsimust ja/või probleemi. 
 • Tugiteenus on saadaval esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00 (UTC +02:00), v.a Eesti riigipühad. Püüame teie tugiteenuse taotlustele vastata nii kiiresti kui võimalik.
 • Edastame teile kõik teated kirjalikult e-posti, telefoni, SMS-i, kohaldatava sõnumiteenuse või platvormi või rakenduse kaudu. Te kinnitate, et selline teatamisviis on piisav, ning keeldute selgesõnaliselt õigusest nõuda teateid mistahes muul kujul. Peate tagama, et teie poolt meile esitatud kontaktandmed on alati kehtivad ja korras. Vastasel juhul peate neid viivitamatult muutma.
 • MUU 
 • Kui mõni käesolevate teenusetingimuste tingimus või säte on mingil põhjusel täielikult või osaliselt kehtetu, jõustamatu või ebaseaduslik, jõustatakse see säte maksimaalses lubatud ulatuses. See ei mõjuta ülejäänud tingimuste või sätete või nende osade kehtivust ja jõustatavust. Osapooled asendavad mõjutatud sätte jõustatava sättega, mis vastab mõjutatud sätte eesmärgile ja majanduslikule mõjule.
 • Kasutatavad pealkirjad on mõeldud üksnes lepingu sisu jälgimise hõlbustamiseks ning neil ei ole tähendust teenusetingimuste mistahes sätte sisu tõlgendamisel.
 • Meie suutmatus kasutada või jõustada mistahes sätet või mistahes meie sätestatud õigust ei tähenda loobumist selle või mistahes muu sätte või õiguse tulevasest jõustamisest.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA 


Töötegijate isikuandmete privaatsus on meile oluline. Käesoleva poliitika eesmärk on anda ülevaade isikuandmete töötlemise toimingutest, mida me võime läbi viia meie veebisaidi https://www.treamer.com ja mobiilirakenduse kaudu.


Treamer teavitab töötegijaid, et nad võivad vabalt ja vabatahtlikult määrata, kas nad soovivad esitada platvormil teenuse osutamiseks nõutavaid isikuandmeid. Töötegija ei ole õiguslikult ega lepinguliselt kohustatud edastama Treamerile käesolevas poliitikas määratletud isikuandmeid. Treamerile teatud isikuandmete esitamisest keeldumine võib tähendada, et töötegijaga ei ole võimalik luua lepingulisi suhteid ja tal ei pruugi olla võimalik meie teenuseid kasutada või kui, siis ainult piiratud ulatuses.


 • Üldised mõisted

Treamer, „me
või „meie

Treamer Estonia OÜ, registrikood 14805983, aadress Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn, Eesti

Ettevõte

juriidiline isik, kes soovib leida töötegijaid platvormi kaudu ja on seetõttu end platvormil registreerinud ettevõttena

Töötegija

füüsiline isik, kes soovib leida vaba töökohta või osutada teenuseid platvormi kaudu ning on seetõttu registreerinud end platvormil töötegijana 

GDPR

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta

Poliitika

käesolev privaatsuspoliitika

Isikuandmed

tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud teave; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifikaatori abil nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu tegurit, mis puudutavad selle füüsilise isiku konkreetset füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti


Treameri poolt töödeldavaid isikuandmeid kirjeldatakse peatükis 3.

Platvorm

veebisaidi https://www.treamer.com kaudu opereeritav veebipõhine sideplatvorm ja mobiilirakendus

Töötlemine

toiming või toimingud, mida tehakse isikuandmetega või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas need on automatiseeritud või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, otsimine, vaatlemine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine

Vastutav töötleja

isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. 

Töötleja

isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimelTeenus

kõik meie poolt platvormi kaudu pakutavad teenused

Töötegijate teenusetingimused

üldtingimused, mis reguleerivad platvormi kasutamist ja teenuse osutamist töötegijale, mis moodustavad töötegija ja Treameri vahel õiguslikult siduva lepingu

 • Töötegijate isikuandmete vastutav töötleja

Töötegijate isikuandmete osas, mida kogutakse ja töödeldakse platvormi kaudu, loetakse vastutavaks töötlejaks Treamer kui platvormi teenusepakkuja.


Kui töötegija sõlmib ettevõttega lepingulise suhte, loetakse ettevõte vastutavaks töötlejaks seoses tööga seotud andmetega.


Treamer ja ettevõte määravad iseseisvalt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Pooled ei töötle isikuandmeid teineteise eest ja nad ei saa teiselt poolelt mingeid juhiseid töötlemise kohta. Seega käsitletakse mõlemat poolt sõltumatu vastutava töötlejana. 


Käesolev poliitika reguleerib isikuandmete töötlemise toiminguid, mida teostab üksnes Treamer. Käesolev poliitika ei kehtesta isikuandmete töötlemise eeskirju, mida kohaldatakse ettevõtte poolt teostatavate töötlemistoimingute suhtes. Iga ettevõte vastutab ainuisikuliselt GDPR määruses sätestatud kohustuste täitmise eest, sh kohustuse eest anda töötegijatele teavet. 


Kahtluste vältimiseks ei vastuta Treamer ühelgi juhul GDPR määruse rikkumise eest ettevõtte poolt.  


 • Isikuandmed

Me töötleme järgnevaid töötegija isikuandmeid:


 1. Isiklikud andmed — täielik nimi (perekonnanimi ja eesnimi), sugu, isikukood, kodune aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, kodakondsus; 
 2. Identifitseerimisandmed — passi koopiast saadud andmed, näiteks dokumendi number, väljaandmise kuupäev, aegumiskuupäev ja väljastanud asutus; 
 3. Profiiliandmed — Google'i või Facebooki profiiliandmed (nt nimi, e-posti aadress, keele-eelistus ja profiilipilt), profiilivideo;
 4. Usaldusväärsuse andmed — andmed töötegija täpsuse kohta, mis põhinevad viiel viimasel vahetusel, sh hilinenud tühistamiste ja vahetustest puudumisega seotud andmed; 
 5. Taustaandmed — varasem töökogemus, sh eelmise tööandja ärinimi, ametinimetus, tööhõive algus- ja lõppkuu, töövaldkond ning muud andmed, mille töötegija esitab ametikoha kirjelduses; haridust puudutavad andmed;
 6. Iseloomustusandmed - andmed, mida töötegija enda kohta esitab, nt tugevad küljed, erilised isikuomadused, millist tööd töötegija otsib, hobid ja töötegija huvid;
 7. Tööhõiveandmed — töötegija tööhõive ajalugu platvormil, tööhõiveandmed selle kohta, kellega töötegija on seotud, töötingimused, tööaeg, tegelikult töötatud tunnid, palgamäär, palgaarvestus;
 8. Makseandmed — töötegija kontonumber (IBAN), konto omaniku nimi, panga nimi; 
 9. Kirjavahetuse andmed — töötegija kirjavahetus ja muu suhtlus platvormi ettevõtetega;  
 10. Lubade andmed - tööluba, juhiluba või muu asjakohane dokument, mille töötegija peab esitama, et taotleda ametikohta;
 11. Tugiandmed —suhtlus meie ja töötegija vahel (platvormi või e-posti teel esitatud päringud), töötegija kaebused;
 12. Seadme andmed — teave seadme kohta, mille abil töötegija platvormi kasutab, sealhulgas seadme mudel, nimi või muu identifikaator ja IP-aadress;
 13. Eelistuste andmed — töötegija eelistused platvormil;
 14. Kasutusandmed — andmed töötegija tegevuse kohta platvormil.

 • Isikuandmete kogumise allikad

Töötleme peamiselt isikuandmeid, mis on meile edastatud otse töötegija poolt. Siiski võime töödelda ka isikuandmeid, mille me saame ettevõttelt, kellega töötegija on seotud (nt andmed, mis võimaldavad meil hinnata töötegija usaldusväärsust). 


Kolmandatelt isikutelt kogutud isikuandmed kombineeritakse otse töötegijalt kogutud isikuandmetega ning seda kombineeritud teavet käsitletakse käesolevas poliitikas sätestatud viisil.


 • Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Töötegijate isikuandmeid töötleme järgmistel õiguslikel alustel: 


 1. Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks (GDPR määruse artikkel 6 (1) (b));
 2. Töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, mida meie suhtes kohaldatakse (GDPR määruse artikkel 6 (1) (c));
 3. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (GDPR määruse artikkel 6 (1) (f));
 4. Töötegija on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks (GDPR määruse artikkel 6 (1) (a)).

Töötlemise eesmärke ja töötlemistegevuse õiguslikku alust on täpsemalt kirjeldatud allpool. 


TÖÖTLEMISE EESMÄRK

TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

SÄILITUSAEG

võimaldada üksikisikul platvormil töötegijana registreeruda ja osutada platvormiteenuseid, mis on sätestatud töötegija teenusetingimustes

Vajalik lepingu täitmiseks

Isikuandmeid võidakse töödelda lepingulise suhte käigus ja 3 aastat pärast seda

pöörduda töötegija poole administratiivse suhtluse eesmärgil ja töötegija kaebuste käsitlemiseks

Vajalik lepingu täitmiseks

Isikuandmeid võidakse töödelda lepingulise suhte jooksul ja 3 aastat pärast selle lõppemist

saata reklaamteavet, mis on seotud värbamis- ja rentimisteenusega

Nõusolek

Isikuandmeid võib töödelda kuni antud nõusoleku tühistamiseni

automatiseeritud otsuste langetamine, sealhulgas profiilide koostamine, mis on seotud ülesannete esitamise ja taotlemisega

Vajalik lepingu täitmiseks

Isikuandmeid võidakse töödelda lepingulise suhte jooksul ja 3 aastat pärast selle lõppemist

võimaldada platvormile isikliku sisu postitamist (nt profiilipilt, profiilivideo, iseloomustusandmed)

Nõusolek

Isikuandmeid võib töödelda kuni antud nõusoleku tühistamiseni

võimaldada ettevõtetel hinnata töötegijaid, et tagada töötegijate läbipaistev esitlus

Vajalik lepingu täitmiseks

Isikuandmeid võib töödelda lepingulise suhte jooksul ja 3 aastat pärast selle lõppemist.

tagada, et töötegijal on kõik vajalikud load teenuste osutamiseks ja ülesannete täitmiseks

Vajalik lepingu täitmiseks

Isikuandmeid võib töödelda lepingulise suhte jooksul ja 3 aastat pärast selle lõppemist.

tasude maksmiseks

Vajalik ettevõttega sõlmitud lepingu täitmiseks

Ettevõttega sõlmitud lepingu kehtivuse ajal

deklareerida, kinni pidada ja/või maksta makse või muid makseid seoses töötegija tööhõivega

Vajalik ettevõttega sõlmitud lepingu täitmiseks

Ettevõttega sõlmitud lepingu kehtivuse ajal

kohandada sisu, mida me näitame platvormil töötegijale

Õigustatud huvi

Aegumiskuupäev puudub

turvaintsidentide tuvastamine, pahatahtliku, eksitava, kuritegeliku või ebaseadusliku tegevuse eest kaitsmine ning selle tegevuse eest vastutavate isikute vastutusele võtmine

huvide ja osaluse mõõtmine meie platvormil

meie äritegevuse analüüs ja täiustamine


 • Automatiseeritud otsuste langetamine

Automatiseeritud otsuste langetamine viitab otsusele, mis võetakse vastu üksnes töötegija isikuandmete automatiseeritud töötlemise alusel. See tähendab töötlemist, kasutades näiteks tarkvarakoodi või algoritmi, mis ei nõua inimese sekkumist.


Me ei töötle töötegija isikuandmeid üksnes automatiseeritud töötlemise raames, et langetada otsuseid, millel on otsene õiguslik mõju töötegijale ilma inimese sekkumiseta või mis mõjutavad töötegijat oluliselt muul sarnasel viisil.


Kasutame algoritmi, mis genereerib automaatselt iga tööpakkumise jaoks kõige sobivamate töötegijate pingerea andmebaasis sisalduva informatsiooni põhjal, otsides töötegijaid, kes vastavad kõige paremini iga tööpakkumise nõuetele ja omadustele.  Otsus tehakse registreerimisprotsessi käigus kogutud isikuandmete ja töötegija usaldusväärsuse andmete põhjal.


Töötegijate andmete automatiseeritud töötlemine on vajalik selleks, et täita töötegijate teenusetingimustes kirjeldatud ülesandeid.


Kui töötegija ei nõustu oma isikuandmete automatiseeritud töötlemisega, ei saa töötegija käesoleva poliitikaga nõustuda. Sellisel juhul ei ole meil võimalik pakkuda töötegijale oma teenuseid või töötegijal saada meie platvormi kasutajaks.


 • Isikuandmete edastamine

Võime edastada töötegija isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks: 


 1. juriidilised ja reguleerivad asutused;
 2. serverihaldurid, kes haldavad meie servereid;
 3. sideteenuste osutajad, kes haldavad e-posti ning muud suhtlust meie ja töötegija vahel;
 4. klienditoe ja klienditeeninduse osutajad;
 5. turundusteenuse osutaja; 
 6. meie sidusettevõtte, s.t. mistahes ettevõte, mille otsese või kaudse kontrolli all on Treamer; mistahes ettevõte, mis on otseselt või kaudselt Treameri kontrolli all; või mistahes ettevõte, mis on otseselt või kaudselt Treameri emaettevõtte kontrolli all. Kontroll tähendab üle viiekümne protsendi hääleõiguste omamist ettevõttes või muud õigust reguleerida finants- ja tegevuspoliitikat või ettevõtte juhtkonna ametisse nimetamist;  
 7. muud osapooled, kes on seotud Treameri teenuste osutamisega (raamatupidajad, audiitorid, advokaadid, IT-süsteemide tarnijad ja tugi või muud allhanketeenuste pakkujad);
 8. Ettevõtted, kes on huvitatud töötegija palkamisest;

Oleme astunud samme tagamaks, et nimetatud andmete saajad kaitsevad isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning isikuandmeid töödeldakse ainult teenuse osutamiseks ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega.


Sellised kolmandad isikud võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP”) asuvates riikides, mille privaatsuseeskirjad võivad erineda ja mille suhtes ei kohaldata Euroopa Komisjoni vastavaid otsuseid. Nendes riikides ei pruugi isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest) olla tagatud samal viisil nagu Euroopa Liidus piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu.


Kogutud isikuandmete edastamisel EMP-st väljapoole tagame asjakohaste kaitsemeetmete rakendamise. Kui töötegija soovib saada koopiat, siis palume võtta meiega ühendust vastavalt allpool toodud juhistele.


 • Turvalisus

Rakendame asjakohaseid õiguslikke, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid kooskõlas kehtivate privaatsus- ja andmeturbe seadustega. Isikuandmete kaitsmiseks tahtmatu või loata töötlemise, avalikustamise või hävitamise eest rakendatakse turvameetmeid. 


Isikuandmete edastamisel kolmandatele osapooltele rakendame järgmisi kaitsemeetmeid:


 1. sõlmime vastava kolmanda osapoolega andmetöötluslepingu;
 2. tagame, et selline kolmas osapool kohustub rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad töötegija isikuandmete töötlemise vastavalt käesolevale poliitikale ja kehtivale seadusele;
 3. tagame, et (a) kolmas osapool on asutatud jurisdiktsioonis, kus Euroopa Komisjon on tunnistanud isikuandmete kaitse piisava taseme tagamist, või (b) töötegija isikuandmete töötlemise suhtes rakendatakse muid GDPR määruses sätestatud asjakohaseid kaitsemeetmeid.

 • Isikuandmete terviklikkus ja säilitamine

Säilitame isikuandmeid kehtivate õigusaktidega nõutava või lubatud aja jooksul, kuid mitte kauem, kui see on mõistlikult vajalik selleks, et saavutada isikuandmete kogumise eesmärke.


Rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et töödeldavad isikuandmed on kavandatud kasutamiseks usaldusväärsed, täpsed ja täielikud, kui need on vajalikud kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.


 • Töötegija õigused seoses isikuandmete kogumisega

Töötegijal on oma isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused:


 1. Teabenõude õigus — käesolevas poliitikas on sätestatud kogu andmekaitsega seotud teave, mida töötegijal on õigus saada. Poliitika kehtiv versioon on meie platvormil alati saadaval. 
 2. Juurdepääsuõigus — töötegijal on õigus paluda meil esitada koopia töötegija isikuandmetest, mida me töötleme.
 3. Parandamisõigus — Töötegijal on õigus paluda meil isikuandmeid parandada, kui andmed on ebaõiged või puudulikud.
 4. Kustutamisõigus — Töötegijal on õigus paluda meil isikuandmed kustutada, välja arvatud juhul, kui oleme kohustanud jätkama töötegija isikuandmete töötlemist seaduse või töötegija ja meie vahelise lepingu alusel või juhul, kui meil on muu seaduslik alus isikuandmete töötlemise jätkamiseks. 
 5. Piiranguõigus — Töötegijal on õigus paluda meil piirata oma isikuandmete töötlemist juhul, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
 6. Õigus andmete teisaldatavusele — Töötegijal on õigus paluda meil edastada töötegijale või juhul, kui see on tehniliselt teostatav, kolmandale isikule oma isikuandmed, mille töötegija on meile esitanud ja mida töödeldakse vastavalt töötegija nõusolekule või töötegija ja meie vahel sõlmitud lepingule.
 7. Vastuväite esitamise õigus — Töötegijal on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele juhul, kui on alust arvata, et meil ei ole isikuandmete töötlemiseks seaduslikku alust. 
 8. Õigus tühistada nõusolek isikuandmete töötlemiseks — Töötegijal on õigus igal ajal isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist läbi viidud töötlemise seaduslikkust.
 9. Kaebuste esitamise õigus — Töötegijal on õigus esitada kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta.

Mistahes kirjeldatud õiguste teostamiseks peab töötegija esitama meile vastava kirjaliku taotluse (kontaktandmed leiate peatükist 12). Meil on õigus see taotlus tagasi lükata, selgitades keeldumise põhjuseid.


Vastavalt GDPR määruse artiklile 12(3) oleme me kohustatud vastama taotlusele ühe kuu jooksul. Siiski teeme kõik endast oleneva, et vastata töötegija taotlusele 1 nädala jooksul. 


 • Õigus käesolevat poliitikat muuta

Meil on õigus käesolevat poliitikat aeg-ajalt ühepoolselt muuta. Poliitika muutmisel teavitame töötegijat tingimustest e-posti teel. Kui uued tingimused viitavad töötegija isikuandmete töötlemisele mistahes uuel eesmärgil, mis nõuab töötegija nõusolekut, ei töötle me isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui töötegija on andnud vastava nõusoleku. 


 • Kontaktandmed

Kui töötegijal on küsimusi käesoleva poliitika või isikuandmete töötlemise kohta, võib ta alati meiega ühendust võtta küsimuste, päringute või kaebuste esitamiseks e-posti aadressil klienditugi@treamer.com