Terms of Service & Privacy Policy

Select language

Eesti

English

Select language

Finnish

English

Treameri teenusetingimused

 1. Mõistete definitsioonid ja teenuse kirjeldus

1.1 Mõistete definitsioonid
1.1.1 „Teenusepakkuja“ on olenevalt kontekstist kas Treamer Oy või selle partnerid või mõlemad.

1.1.2 „Teenus“ tähendab elektroonilist tööhõiveteenust, mida Treamer Oy pakub oma kasutajatele.

1.1.3 „Kasutaja“ tähendab mis tahes isikuid, kes Treamer Oy pakutavat teenust kasutavad.

1.1.4 „Klient“ tähendab ettevõtet, ühendust või mis tahes muud juriidilist isikut, kes kasutab teenust personaliteenuste ostmiseks.

1.1.5 „Tööandja“ on Treamer Estonia OÜ, kes on nii tööandjaks kui ka personaalteenuste teenusepakkujaks.

1.1.6 „Töötaja“ tähendab isikut, kes kasutab teenust töö leidmiseks, olenemata vastava eesmärgi õnnestumisest.

1.1.7 „Ülesanne“ tähendab olenevalt kontekstist kas tegevust, mille klient on teenusesse lisanud ja millega töötaja tutvuda saab, või tegevust, mida töötaja on töö tegemiseks vastu võtnud, või mõlemat.

1.1.8 „Juhised“ tähendavad lisaks siinsetele teenusetingimustele mis tahes juhiseid ja/või teisi suuniseid, mida on avaldatud kas teenuses või teistes suhtlusvormides.

1.2 Teenuse kirjeldus
1.2.1 Siinsete teenusetingimustega reguleeritakse Treamer Oy teenuse kasutamist, kui kliendiks on ettevõte, ühendus või mis tahes muu juriidiline isik. Kui Treameri teenuse tööandjaks soovib olla eraisik, kehtivad temale teised teenusetingimused. Treameri teenus on platvorm, kus kliendid saavad Treameri partnerettevõttelt Treamer Estonia OÜ personaliteenuseid osta.

1.2.2 Lisaks siinsetele teenusetingimustele peab kasutaja järgima ka teenusepakkuja mis tahes juhiseid, mis käsitlevad teenuse kasutamist. Neid juhiseid jagatakse kas teenusega seonduvalt või eraldi.

2. Kasutusõigus ja kasutaja teave

2.1 Teenuse kasutamise eelduseks on registreerimine. Teenusega liitudes nõustub kasutaja, et ta on lugenud siinseid teenusetingimusi, lubab neid teenuse kasutamisel järgida ja annab loa oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt privaatsuspoliitikale.

2.2 Igal registreeritud kasutajal on oma profiil ja kasutajanimi. Turvalisuse huvides peab kasutaja pärast teenuste ostmist või müümist avalikustama oma identiteedi oma kaubanduspartnerile.

2.3 Kui ülesanne on täidetud ja töötasu on makstud, soovitatakse kasutajal hinnata oma
kogemust viie tärni süsteemis ja edastada kirjalik tagasiside.

2.4 Teenusega liitumisel saab kasutaja õiguse kasutada teenust kooskõlas siinsete teenusetingimuste ja teiste teenusega seonduvate juhistega. Registreerimisel peab kasutaja esitama nõutud andmed, mis võimaldavad kasutajat identifitseerida ja autentida, ning valima teenuse kasutamiseks parooliga kaitstud kasutajanime. Teise isikuna esinemine on kriminaalkuritegu.

2.5 Teenusepakkujal on õigus keelata teenuse kasutamist, kui kasutaja ei edasta kõiki andmeid või edastatud andmed on ebapiisavad, valed või sobimatud. Lisaks võib teenuse kasutamist keelata siis, kui kasutaja ei vasta teistele teenusele juurdepääsu võimaldavatele tingimustele.

2.6 Registreerimiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane. Registreerimisel kinnitab kasutaja, et ta on vähemalt 18-aastane. Ühel kasutajal võib olla ainult üks konto.

2.7 Teenusepakkuja käsitleb registreeritud kasutajate isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktidega.

2.8 Teenusepakkujal on õigus eemaldada või külmutada kasutaja konto mis tahes hetkel, kui kasutajat kahtlustatakse kuriteo toimepanekus, kasutaja ei järgi juhiseid või käitub hea tava vastaselt.

2.9 Teenusepakkujal on õigus teavitada vastavaid asutusi, kui kasutajat kahtlustatakse kuriteo toimepanekus.

2.10 Kasutajal ei ole õigust määrata ega edastada teenuse kasutamise õigust kolmandale poolele.

3. Kasutaja õigused, kohtustused ja vastutus

3.1 Kasutaja kohustub esitama teenuse kasutamiseks oma õige nime. Teenusepakkujal on õigus kasutaja teenuse juurest eemaldada, kui kasutaja esitab endaga seoses valeandmeid. Valede isikuandmete kasutamine on kriminaalkuritegu ja teenusepakkujal on õigus teavitada rikkumisest selle riigi ametiasutusi, kus kasutaja on rikkumise toime pannud.

3.2 Kasutajanimi ja parool on seotud ühe kasutajaga ning neid ei tohi edastada ega avalikustada kolmandale poolele. Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest, mis on tema kasutajakontoga läbi viidud. Kui parool või kasutajanimi on sattunud kolmanda poole kätte, peab kasutaja teenusepakkujat viivitamatult teavitama.

3.3 Kasutaja vastutab kõikide otseste ja kaudsete kulude eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest.

3.4 Kasutaja kohustub järgima teenuse kasutamisel siinseid teenusetingimusi, mis tahes teisi teenuse kasutamist käsitlevaid suuniseid, õigusakte ja häid tavasid. Teenuses ei tohi pakkuda ülesandeid ega teenuseid, mida teenusepakkuja peab keelatuks, ebaeetiliseks või seadusevastaseks.

3.5 Teenust ei tohi kasutada viisil, mis on teenusepakkuja, teiste teenuse kasutajate või kolmandate poolte suhtes kahjulik või solvav. Kui kasutaja esitab teenuses pilte või videoid, vastutab ta selle eest, et tal oleks esitatud sisu osas kõik vajalikud autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused.

3.6 Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel ning teenuse või ülesande lisamisel tuleb seda kirjeldada võimalikult tõeselt ja täpselt.

3.7 Kasutaja kinnitab ja tagab, et tal on õigus pakkuda seda teenust või tööd, mille ta on teenusesse lisanud. Kui töö on lõpuni viidud, vastutab Tööandja kokkulepitud töötasu maksmise eest. Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes ebaseaduslike sündmuste ega tegevuste eest.

3.8 Kasutaja mõistab, et kui ta on kas töötaja või kliendina töö vastu võtnud, muutub kokkulepitud protseduur tema jaoks siduvaks.

3.9 Kasutajale soovitatakse hinnata iga teenust või ülesannet viie tärni süsteemis ning jätta võimalikult tõepärast tagasisidet.

3.10 Teenuse kaudu vahendatud ülesannete eest makstakse makse vastavalt töötaja edastatud palgalehele. Juhul kui palgalehte  edastatud ei ole, toimub maksude maksmine kooskõlas seadusaktidega. Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja maksu- või kindlustusküsimuste eest.

3.11 Kasutajad peavad kõik ülesandega seotud vaidlused lahendama ise. Korduvatest probleemidest teavitatakse teenusepakkujat, kes saab siis kasutajaid nende vaidlustes aidata.

3.12 Kasutaja vastutab mis tahes tegevuste eest, mida on tema konto alt teenusega seoses läbi viidud.

3.13 Töötajal on õigus küsida oma tööandjalt kirjalikku tõestust, mida töötaja saaks teenusepakkujale teenuseväliselt edastada.

3.14 Töötaja ei või edastada ega avalikustada kolmandale poolele ebaseaduslikult ärialaseid saladusi või vähetuntud teavet kliendi või teenusepakkuja kohta. Kliendile või teenusepakkujale tekitatud kahju eest vastutab nii töötaja, kes ärialaseid saladusi või vähetuntud teavet edastas, kui ka sellise teabe vastuvõtja, kui viimane teadis, et töötaja tegutses ebaseaduslikult.

3.15 Klient ei tohi otse ega kaudselt värvata ega tööle kutsuda töötajaid, kellega ta on läbi teenuse kohtunud, sooviga sõlmida temaga töö-, teenistus- või ärisuhet või mis tahes muud samaväärset kokkulepet, kui seda ei ole kliendi ja teenusepakkuja vahelises lepingus välja toodud. Kui klient rikub seda kokkulepet, on ta kohustatud maksma teenusepakkujale seitsekümmend kaks tuhat (72 000) eurot trahvi iga värvatud või tööle võetud töötaja kohta.

4. Teenusepakkuja õigused, kohustused ja vastutus

4.1 Teenusepakkuja peab tagama teenuse kasutajatele ligipääsu mobiilirakendusele, mis on üldjuhul kasutatav 24 tundi päevas. Teenusepakkujal on samas õigus peatada ajutiselt teenuse tööd või osa sellest seoses hoolduse, ülesseadmise, muutmise, avaliku korra ja turvalisuse tagamise ja süsteemi ülekoormatusega või mis tahes muul sarnasel põhjusel.

4.2 Teenusepakkujal on õigus lisada, muuta ja eemaldada teenusest osasid, lisaks muuta tasuta pakutavaid teenuse osasid tasulisteks või lõpetada teenuse haldamine kas osaliselt või täielikult. Teenusepakkuja üritab teavitada kasutajat teenuse muudatustest ja katkestustest, kus see on mõistlikult teostatav, enne nende toimumist, võttes ühendust kas läbi teenuse või muul sobival viisil. Muudatused jõustuvad kohe peale nende rakendamist.

4.3 Teenusepakkuja ei paku teenuse töö ega funktsioonide osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, lisaks ei taga teenusepakkuja, et teenus töötaks tõrgete või vigadeta.

4.4 Teenusepakkuja ei vastuta teenuses pakutava sisu ega selle täpsuse üle, v.a sisu, mida teenusepakkuja on ise loonud. Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja edastatud teabe ega teenusesse lisatud teenuste või tööde täpsuse ega õiguspärasuse eest.

4.5 Teenusepakkuja on vaid tööhõiveteenuste vahendaja ja makseteenuse pakkuja ning seetõttu ei vastuta ta pakutud teenuste või tööde täitmise, nende kvaliteedi eest ega teenuse või töö ajal juhtunud probleemide eest.

4.6 Teenusepakkuja ei vastuta vahendatud teenuste või tööde käigus tekkinud kahjumi, kahjude ja muude ebameeldivuste eest.

4.7 Teenusepakkuja ei vastuta mingil juhul teenuse tõttu selle kasutamise käigus või teenuse kaudu saadud teabe või teavituste tagajärjel tekkinud otseste või kaudsete kahjude eest. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale või kolmandale poolele tekkinud kahjude eest, mille on põhjustanud teenuses olevad tõrked, tehnilised vead, pahavara, lingid või katkestused.

4.8 Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutajate ega nende käitumise eest. Teenusepakkuja ei vastuta mingil juhul ülesannete ajal või nende tõttu tekkinud õnnetuste või kriminaalkuritegude eest.

4.9 Teenusepakkujal on õigus sulgeda kasutaja konto, kui kasutaja ei järgi siinseid teenusetingimusi, seadust või häid tavasid või kui kasutaja ei ole teenusesse kaheteistkümne (12) kuu jooksul kordagi sisse loginud. Teenusepakkuja võib mis tahes ajal oma äranägemise järgi kokkuleppe tühistada, vajamata selleks mingit põhjust või andmata sellest eelnevalt teada.

4.10 Teenus on kaitstud autoriõigusega Soome seaduste alusel. Teenus võib sisaldada materjali, mis kuulub registreeritud kaubamärgi alla või mis on kaitstud autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega. Kasutaja ei või ilma teenusepakkuja või teise õigusevaldaja kirjaliku loata kaitstud materjali jagada, kopeerida, avaldada, levitada ega muul viisil kaubanduslikult kasutada, v.a juhul kui see on kohaldatava seadusega lubatud.

4.11 Teenusepakkuja võib salvestada klientide kõnesid ja sõnumeid, et viia läbi asutusesiseseid koolitusi või parandada teenuse kvaliteeti.

4.12 Teenusepakkuja võib mis tahes hetkel muuta teenusega kaasnevaid tasusid ning muuta tasuta teenuse tasuliseks ja vastupidi. Hetkel kehtivad tasud ja nende arvutamise aluseks olevad põhimõtted on leitavad teenuse veebisaidilt.

4.13 Teenusepakkujale tuleb tasuliste teenuste eest tasuda olemasolevate maksemeetodite või eraldi kokkulepitud meetodi kaudu. Hilinenud makse korral on teenusepakkujal õigus saata kasutajale meeldetuletus ning nõuda sisse nii intressi kui ka meeldetuletuse tasu. Teenusepakkuja võib edastada võla ka võlgu sissenõudvale asutusele. Lisaks võib teenusepakkuja keelata kasutaja juurdepääsu teenusele.

4.14 Teenusepakkujale kuuluvad õigused teenuse abil loodud sisule, näiteks videoesitlustele ja piltidele. Teenusepakkujal on õigus kasutada teenuse või selle osade kasutamisel loodud mis tahes sisu turunduseks, reklaamimiseks ja teabeedastuseks. Erandiks on isikuandmed, kontaktandmed, konto andmed ja muud isikuandmed, millele kehtivad eraelu puutumatust käsitlevad seadused ja määrused.

5. Personaliteenuse tingimused

5.1 Teenusepakkuja on teenuse kasutajate jaoks personaliagent. Teenusepakkuja ei ole teenuse kaudu sõlmitud töösuhete lepinguosaliseks.

5.2 Teenuses valib klient isiklikult töötaja, keda ta ülesande tegemiseks palgata soovib. Klient peab oma töötajaid jälgima ja suunama, s.t klient vastutab selle eest, et töötaja oleks saanud piisavalt juhiseid ja nõu oma ülesannete täitmiseks.

5.3 Pärast seda, kui klient on teenuses ostu sooritanud, on Treamer Estonia OÜ personaliteenuste pakkuja ning Treamer Estonia OÜ ja töötaja vahel sõlmitakse tähtajaline töösuhe. Tähtajaline töösuhe kehtib kuni ülesande lõpetamiseni.
Katseaeg moodustab poole töötamisperioodist, kuid see ei saa olla pikem kui neli kuud. Eraldi on võimalik sõlmida ka tähtajatuid töölepinguid. Töötasu ja -tingimuste (töö tüüp, aeg ja koht) kirjeldused on leitavad teenusest. Personaliteenuse tasu hõlmab palgakulu, teenustasu ja käibemaksu.

5.4 Klient vastutab selle eest, et töötasu ning muud ostu-ja töötingimused vastaksid ametiühingute kollektiivlepingute  tingimustele ja seadusaktidele, mis võivad kokkulepitud tööle kehtida.

6. Teenuse tingimuste täiendamine

6.1 Teenusepakkuja võib oma äranägemise järgi ühepoolselt muuta siinseid teenusetingimusi, teavitades kasutajat kas e-kirja või teenuse vahendusel. Kasutaja loetakse nende muudatustega nõustunuks, kui ta jätkab teenuse kasutamist.

6.2 Kui kasutaja on saanud muudatuste kohta teavituse, võib ta enne muudatuste jõustumist lõpetada sõlmitud kokkuleppe, saates teenusepakkujale e-kirja või võttes teenuse kaudu ühendust.

7. Kestus ja lõpetamine

7.1 Kasutaja ja teenusepakkuja vaheline kokkulepe jõustub hetkest, kui kasutaja nõustub siinsete teenusetingimustega. Seejärel tagab teenusepakkuja kasutajale juurdepääsu teenuse kasutamisele.

7.2 Kokkulepe kehtib kuni edaspidise teatamiseni. Mõlemad pooled võivad kokkuleppe ilma eelneva teavituse ja kindla põhjuseta lõpetada, saates vastava e-kirja või võttes teenuse kaudu ühendust.

7.3 Pärast kokkuleppe lõpetamist sulgeb teenusepakkuja kasutaja konto ja eemaldab mis tahes materjalid, mille kasutaja on teenusesse lisanud.

8. Loovutamine

8.1 Teenusepakkujal on õigus loovutada või edastada sõlmitud kokkulepe kolmandale poolele, kui loovutamine või edastamine on seotud müüdava teenuse või teenuse osaga või kui teenusepakkuja või vahendaja on muutunud.

8.2 Teenusepakkujal on alati õigus kokkulepet loovutada või edastada.

8.3 Kasutajal ei ole õigust kokkulepet loovutada või edastada. Kasutaja nõustub, et teenuse kasutamine on personaalne ning seda õigust ei või kolmandale poolele loovutada ega edastada.

9. Kohaldatavad seadused ja vaidluste lahendamine

9.1 Teenust ja siinseid teenusetingimusi reguleeritakse Soome seadustega.

9.2 Teenusepakkuja ja kasutaja vahel tekkinud vaidluste korral püütakse lahendus leida läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Helsingi ringkonnakohtus, Soome keeles.

Oletko työnantaja vai työntekijä?

Kiitos!
Sait juuri postia meiltä.

Lataa nyt ilmainen Treamer-sovellus niin pääset katsomaan, millaisia Treamereita sinun lähistöltäsi löytyy.
Oops! Something went wrong while submitting the form